Kulturrådet søker forfattere og illustratører til pilotprosjekt

Kulturrådet lyser ut fire millioner kroner over to år til pilotprosjekter der barn og ungdom samarbeider med profesjonelle kunstnere om å skape litteratur.

Formålet med piloten er å stimulere litteraturfeltet til å samarbeide med barn i alderen 0-18 år om skaping av litteratur. Pilotens varighet er to år, og midlene skal fordeles gjennom fire søknadsrunder over to år. Første søknadsfrist er 5. desember for prosjekter med barn i alderen 0-12 år. Disse prosjektene vurderes av 5. trinns elever. Til neste frist, 1. juni 2018, vil utlysningen gjelde for prosjekter med ungdom i alderen 12-18 år, og vurderes av et ungdomsutvalg.

De to målgruppene vil få to frister hver i løpet av to-årsperioden piloten skal vare:

 • Desember 2017: 0-12 år (vurderes av 10-åringer)
 • Juni 2018: 12-18 år (vurderes av et ungdomsutvalg)
 • Desember 2018: 0-12 år (vurderes av 10-åringer)
 • Juni 2019: 12-18 år (vurderes av et ungdomsutvalg)

Hva kan få støtte?
Prosjekter der den primære målsettingen er samarbeid mellom barn 0-18 år og profesjonelle forfattere/illustratører. Prosjektene skal dreie seg om skaping av litteratur. Prosjektene kan dreie seg om å skape litteratur i tradisjonell forstand eller de kan ta utgangspunkt i en utvidet forståelse av litteraturbegrepet hvor litteraturen ikke nødvendigvis befinner seg mellom to permer. Det kan være samarbeid hvor det skapes og skrives lyrikk, romaner, illustrasjoner og sakprosa mm. Samarbeidet kan omfatte ulike deler av skriveprosessen og konkretiseres gjennom ulike arbeidsformer.

Målet er å lete frem prosjekter som etterstreber kunstnerisk autonomi for de unge medvirkende, slik at de gis en frihet til selv å uttrykke seg gjennom litterære uttrykk i samarbeid med profesjonelle aktører. Til søknadsfristene i desember 2017 og 2018 ønskes prosjekter som involverer barn fra 0 til 12 år, og til søknadsfristene i juni 2018 og 2019 ønskes prosjekter som involverer ungdom fra 12 til 18 år.

Hvem kan søke?
Privatpersoner, private institusjoner, offentlige institusjoner og andre virksomheter kan søke.
Institusjoner med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke støtte fra Norsk kulturfond. Unntak
kan vurderes for å fremme institusjonenes samarbeid med det frie feltet.

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle forfattere og/eller illustratører. Med profesjonell menes en person som har sitt kunstneriske virke som hovedgeskjeft og dermed også har en andel av sine inntekter fra dette. Andre profesjonelle kunstnere med utdanning fra en kunstinstitusjon og/eller som i hovedsak lever av sitt kunstneriske virke kan også involveres i prosjektet.

Det er en forutsetning at prosjektet/tiltaket gjennomføres i samarbeid med barn som bor i Norge.

Hva kan du ikke søke støtte til?
Under piloten gis det ikke støtte til:

 • Ordinær drift av organisasjoner og institusjoner
 • Undervisningsmateriell
 • Rene opplæringstiltak, som leseopplæring og skrivekurs
 • Tiltak/prosjekter som allerede er gjennomført
 • Student- og utdanningstiltak
 • Forskning
 • Formidling og innkjøp av ferdige litterære verk'

Som hovedregel gis det ikke støtte til tiltak som er satt i gang før søknad om støtte er innsendt.

Søknader til prosjekter som har fått avslag innen samme budsjettår, vil ikke kunne motta støtte med mindre det foreligger vesentlige endringer i prosjektet og endringene kommer tydelig fram av søknaden (nytt budsjettår starter 1. desember).

Vurdering av søknaden
Vurderingen av søknadene til desemberfristene foretas av et utvalg bestående av barn i 10 års alder (5. trinn), som innstiller til Faglig utvalg for litteratur. Til søknadsfristene i juni vil et utvalg bestående av ungdommer i 16 års alder innstille til Faglig utvalg for litteratur. Barnas/ungdommenes vurdering av søknadsprosjektets kvalitet og relevans i forhold til formålet om samarbeid er avgjørende, men de skal også vektlegge gjennomføringsevne, geografisk fordeling og prosjektenes fordeling på ulike aldersgrupper og bredden i prosjektene sett under ett. Det er prosessen, og ikke nødvendigvis det litterære resultatet som er vurderingsobjekt i disse prosjektene.

Søknader om prosjekter som ikke treffer pilotens formål, eller som ikke involverer profesjonelle kunstnere/forfattere vil bli administrativt avvist i forkant av barnas/ungdommenes vurdering.

Krav til søknaden
Søknaden skal leveres via Kulturrådets elektroniske søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen. Det er to søknadsfrister i året, rundt 1. desember og 1. juni. Første søknadsfrist for piloten er 5. desember 2017. Siste søknadsfrist er 1. juni 2019.

Søknaden må leveres med følgende obligatoriske vedlegg:

 • CV-er på de profesjonelle medvirkende
 • Filmfil på 2-3 minutter som presenterer prosjektet for en jury bestående av barn i 10-års alder.

Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som ikke tilfredstiller de formelle kriteriene nedfelt i disse retningslinjene, vil bli avvist. Pilotens innretning og retningslinjer kan revideres underveis i gjennomføringen av piloten.

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene