Norsk Forfattersentrums lover

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 1. juni 1974, med endringer vedtatt på årsmøte 18. februar 1977, årsmøte 16. februar 1979, årsmøte 22. februar 1980, årsmøte 27. februar 1981, årsmøte 22. mars 1985, årsmøte 10. mars 1989, årsmøte 14. mars 1997, årsmøte 24. mars 2000, årsmøte 23. mars 2001, årsmøte 15. mars 2002, årsmøte 21. mars 2003, årsmøte 26. mars 2004, årsmøte 15. april 2005, årsmøte 24. mars 2006, årsmøte 29. mars 2008, årsmøte 27. mars 2009, årsmøte 8. april 2011, årsmøte 20. april 2013, årsmøte 5. april 2014, årsmøte 23. april 2016, årsmøte 22. april 2017, årsmøte 7. april 2018, årsmøte fredag 5. april 2019, årsmøte 8. april 2021 og årsmøte 19. april 2024

§ 1 Formål

Norsk Forfattersentrum er opprettet av norske forfattere for å skape kontakt mellom forfattere og publikum, gjennom opplesninger, foredrag, undervisning og andre former for utadrettet virksomhet. Norsk Forfattersentrum ivaretar medlemmenes økonomiske interesser i forbindelse med denne virksomheten.

§ 2 Medlemskap

Forfattere eller oversettere som har publisert eller fått offentlig oppført minst ett litterært verk, alene eller i likeverdig samarbeid med en annen forfatter eller oversetter, kan etter søknad bli medlemmer av Norsk Forfattersentrum. Verkene skal ha språklige, litterære, innholdsmessige og formidlingsmessige kvaliteter. Styret avgjør søknader om medlemskap.

Følgende sakprosakategorier er utelukket som grunnlag for medlemskap:
a) hobbybøker, vitsebøker, spørrebøker, håndbøker, reiseguider eller andre former for bruksprosa
b) oppslagsbøker, leksikalske verk og referanseverk
c) årbøker, lokalhistoriske årbøker eller andre bøker beregnet på et lokalt publikum
d) skole- og lærebøker
e) vitenskapelige avhandlinger, forskningsrapporter og utredninger
f) profesjons- eller bransjeorienterte bøker.

Medlemmene må være villige til å virke aktivt for Norsk Forfattersentrums formål og betale en årlig kontingent som fastsettes av årsmøtet. Medlemmer som – til tross for purring – har unnlatt å betale skyldig kontingent for det foregående året, mister sitt medlemskap i Norsk Forfattersentrum.

Styret avgjør søknader om medlemskap. Ved behov nedsetter styret en opptakskomité. Årsmøtet kan omgjøre styrets vedtak med alminnelig flertall.

Skrivende fribyforfattere i Norge kan bli medlemmer av Norsk Forfattersentrum uten å legge ved et litterært verk til vurdering.

§ 3 Avtalebrudd

Ved avtalebrudd uten gyldig grunn fra forfatterens side bør styret i Norsk Forfattersentrum sende en skriftlig advarsel til forfatteren. Ved gjentakelse etter at skriftlig advarsel er gitt kan styret beslutte at Norsk Forfattersentrum vil unnlate å formidle oppdrag for forfatteren i opptil 6 måneder.

§ 4 Årsmøtet

Norsk Forfattersentrums årsmøte skal avholdes innen utgangen av april. Årsmøtet behandler: 1) Årsmelding, 2) Revidert regnskap, 3) Innsendte forslag, 4) Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer og styreleder, 5) Valg av revisor, 6) Valg til styret, styret for Medlemsfondet og valgkomité.

Årsmøtet sammenkalles med minst ti ukers varsel. Innkallingen skal inneholde foreløpig dagsorden for møtet. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest fem uker før møtet holdes. Senest to uker før årsmøtet skal fullstendig dagsorden og alle sakspapirer sendes ut.

Ved skriftlig fullmakt kan et fraværende medlem gi et tilstedeværende medlem rett til å stemme for seg ved alle valg. Et tilstedeværende medlem kan ikke ha mer enn en – 1 – fullmakt. Fullmaktene skal innleveres og godkjennes før valgene. Møtet velger en komité på minst tre personer til å kontrollere fullmaktene og telle opp avgitte stemmer. Dersom det foreligger forslag på mer enn én kandidat til et gitt verv, eller hvis en eller flere av årsmøtedeltakerne krever det, skal valget foregå skriftlig. Blanke stemmer regnes ikke med.

Alle årsmøtevedtak fattes med alminnelig flertall med mindre annet følger av særskilt bestemmelse. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i saker som er oppført på den utsendte dagsordenen.

§ 5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det nødvendig, eller etter at minst 10 prosent av medlemmene med gyldig medlemskap har krevd det. Fullstendig dagsorden og alle sakspapirer sendes ut senest to uker før møtet holdes. Når møtet er krevd av medlemmene, skal møtet avholdes innen tre uker etter at kravet er kommet inn til styret. Det kan bare fattes vedtak i saker som er oppført på den utsendte dagsordenen. Vedtak fattes med alminnelig flertall med mindre annet følger av særskilt bestemmelse.

§ 6 Styret

Norsk Forfattersentrum har et styre på 6 medlemmer. 5 medlemmer og 2 vararepresentanter velges på årsmøtet. Styreleder og nestleder velges særskilt. De ansatte velger 1 styremedlem med vararepresentant på et allmøte før årsmøtet.
Vararepresentanter kan delta på styremøtene med talerett. Styret kan supplere seg selv med inntil to representanter som innehar relevant kompetanse, for eksempel fra biblioteksektoren og undervisningssektoren. Disse utpekes for to år av gangen og har stemmerett. Styremedlemmer og vararepresentanter velges for to år av gangen. Gjenvalg kan finne sted.
Styret er vedtaksført når minst 4 styremedlemmer, herunder styreleder eller nestleder, er til stede. Saker vedtas med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er styreleders stemme, eller nestleders ved styreleders fravær, utslagsgivende. De enkelte styremedlemmer kan forlange styret innkalt.

§ 7 Styrets oppgaver

Styret utformer strategiske planer og handlingsplan og har ansvar for at Norsk Forfattersentrums prinsipielle politikk og daglige drift er i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak. Styret ansetter og utarbeider instruks for daglig leder. Viktige saker legges fram for årsmøtet med mindre styret må handle raskt.

§ 8 Medlemsfondet

Medlemsfondets formål er å yte finansiell støtte til tiltak som kommer medlemmene av Norsk Forfattersentrum til gode. Medlemsfondets inntekter består av 250 kroner fra hver innbetalte medlemskontingent til organisasjonen og 1,5% i formidlingsavgift fra forfatteroppdrag. Medlemsfondet har egne statutter som skal godkjennes av Norsk Forfattersentrums årsmøte.

Styret for Medlemsfondet består av fire medlemmer: Leder og tre ordinære medlemmer, alle valgt for to år av gangen. Ett medlem er styrets representant. Årsmøtet velger også en vararepresentant for to år av gangen. Gjenvalg kan finne sted inntil to ganger. Styret for Medlemsfondet velger selv sin leder. Honorar til styret for Medlemsfondet fastsettes av årsmøtet.

§ 9 Uravstemning

Styret kan innen 8 dager etter at et årsmøte har truffet et vedtak, sende vedtaket til skriftlig og hemmelig avstemning blant medlemmene med 14 dagers frist for innsendelse av stemmesedler. Styret skal iverksette slik avstemning hvis det innen 14 dager etter vedtaket kreves av minst 10 prosent av medlemmene. Voteringstemaet skal være det samme som årsmøtet tok stilling til, og det samme gjelder flertallskravet. Valgresultater kan ikke sendes til uravstemning. Vedtak truffet ved uravstemning er bindende for styret.

§ 10 Valgkomiteen

Valgkomiteen består av tre medlemmer som blir valgt på årsmøtet etter innstilling fra styret. Medlemmene velges for ett år av gangen. Valgkomiteen velger selv sin leder og sekretær. Komiteens medlemmer kan ikke innstilles til verv i styret eller i styret for Medlemsfondet. Komiteen fører protokoll. Valgkomiteen sender sin innstilling til styret senest 1 måned før årsmøtet.

§ 11 Daglig leder

Daglig leder ansettes i fast stilling.

§ 12 Medlemmer i administrasjonen

Administrasjonen bør til enhver tid ha ansatte fra medlemmenes rekker i hel- eller deltidsstillinger.

§ 13 Medlemsmøter

Norsk Forfattersentrum avholder medlemsmøter når det er behov for det. Medlemsmøtene er bare rådgivende.

§ 14 Lovendring

Lovene for Norsk Forfattersentrum kan endres av årsmøtet med minst 2/3 flertall.
Lovendringsforslag må være styret i hende minst 2 måneder før årsmøtet.

§ 15 Oppløsning av organisasjonen

Vedtak om oppløsning av Norsk Forfattersentrum må fattes med minst 2/3 flertall av et årsmøte og deretter bekreftes med minst 2/3 flertall ved uravstemning. I tilfelle organisasjonen oppløses, skal Medlemsfondets midler og grunnkapitalen tilfalle Norsk Forfatter- og Oversetterfond (NFOF).