Dette har Norsk Forfattersentrum søkt om økt støtte til

Her finner du en oppsummering av årets statsbudsjettsøknad fra Norsk Forfattersentrum. Vi fikk dessverre ikke gjennomslag for et substansielt løft av organisasjonen da kulturbudsjettet ble lagt frem i forrige uke, men håper å bli hørt i de kommende budsjettforhandlingene.

De siste årene har Norsk Forfattersentrum fått utvidet sine arbeidsoppgaver og fylt nye roller i litteraturfeltet. På tross av dette har vi de siste ti årene opplevd en realnedgang i statsbudsjett-tilskudd. Kraftige innsparinger er gjort og flere stillinger står vakante. Vi har flere oppgaver enn noen gang, men færre ansatte. Det er behov for følgende satsninger i årene som kommer:

 • Formidling av sakprosa
 • Systematisk mangfoldsarbeid
 • Tverrfaglige samarbeid
 • Ungdom og ungdomsmedvirkning
 • Profesjonalisering av forfattere
 • Utvikling av tjenester og verktøy til forfattere og oppdragsgivere
 • Innovasjon innen litteraturformidling
 • Synliggjøring av nye stemmer

Med våre fem avdelingskontor er vi nær forfattere og kulturlivet i alle landsdeler. En økning i våre bevilgninger vil gi synlige resultater i hele litteraturfeltet.

Profesjonalisering av forfattere

Forfattersentrum vil profesjonalisere forfatterne og gi dem verktøyene de trenger gjennom hele forfatterlivsløpet. Vårt overordnede mål er at flest mulig forfattere skal kunne leve av yrket sitt uavhengig av bosted.

Per i dag er våre kurs og tilbud for sporadiske. Det er behov for systematisk arbeid over tid for å øke forfatternes profesjonalitet.

Vi får årlig ca. 80 nye medlemmer, inkludert ca. 15 fribyforfattere med et annet morsmål. Skal vi sikre fremveksten av nye forfatterskap og utviklingen av etablerte, må forfatterne ha nyttige verktøy og formidlingskompetanse.

Vi vil etablere et fast nasjonalt tilbud med:

 • årlige introduksjonsseminar: hva forventes av en profesjonell formidler?
 • årlige kurs for forfattere med andre morsmål enn norsk
 • heldags formidlingsverksteder med individuell tilbakemelding
 • testbesøk med tilbakemelding for de som ønsker å turnere i DKS

En profesjonalisering av forfattere vil komme arrangører, publikum, lesende og skrivende over hele landet til gode.  

Leselyst og leselyststrategi

Regjeringen har varslet en leselyst-strategi. Forfattersentrum er en pådriver i forarbeidet og samarbeider med hele litteraturfeltet. Forfattersentrum vil fylle viktige roller i gjennomføringen av strategien. Vi søker midler til å bistå alle aktører i dette arbeidet, samt egne tiltak.

Forfattersentrum bidrar med nødvendig infrastruktur for litteraturfeltet. Aktørene er avhengige av våre råd og vår inngående kunnskap om alle landets forfattere og oppdragsgivere. Uten oss vil forfattere og oppdragsgivere bruke vesentlig flere ressurser på håndtering av fakturaer, regnskapsføring og å orientere seg i gjeldende regler og rettigheter.

Formidling av litteratur er avgjørende for å motivere til leselyst og leseforståelse. Forfattersentrum har utviklet formidlingsprosjekter i 55 år, direkte rettet mot barn og unge, unge voksne, de som leser lite, norsk som andrespråk, voksne og eldre. Med vår kompetanse og nasjonale nedslagsfelt kan vi bidra med spissede leselystprosjekt til alle målgrupper.

Omdisponering

Dersom Forfattersentrum skal følge opp leselystarbeidet, uten friske midler, går dette på sterk bekostning av andre driftsoppgaver – oppgaver som Kultur- og likestillingsdepartementet også forventer at vi gjennomfører.

Hver gang det bevilges penger til andres litterære prosjekter, betyr dette merarbeid i form av økt ressursbruk for Forfattersentrum: høyere intensitet på regnskap, honorarutbetaling, rådgiving, kontraktsgjennomgang og oppfølging. Dette er tjenester som forfatterne og oppdragsgiverne forventer at vi leverer.

Les også: Tafatt lesesatsing i statsbudsjettet

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene