Barne og ungdomskulturmelding til glede og frustrasjon

Norsk Forfattersentrum er fornøyd med å endelig ha fått enkulturmelding for barn og unge, men mener den uthules av manglende vilje til å betale for måloppnåelse.

Meld. St. 18 (2020–21) Oppleve, skape, dele. Kunst og kultur for, med og av barn og unge er utarbeidet av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Forfattersentrum er strålende fornøyd med å ha fått en kulturmelding for barn og unge. Målet med meldingen er vi grunnleggende enig i, å «leggje til rette for at alle norske barn og unge – uavhengig av bustad, økonomi, funksjonsevne og sosial og etnisk bakgrunn – får tilgang til eit breitt og mangfaldig kulturliv og får moglegheita til sjølve å delta, skape, lære og meistre».

God litteratur og god formidling koster

– Kulturmeldingen inneholder mange gode og viktige vurderinger av hvordan tingenes tilstand er og bør være, og vi opplever at mange av våre innspill er hørt og fulgt opp, sier daglig leder Ingvild Herzog. Meldingen slår fast at «…litteraturen må vere tilgjengeleg for alle barn og unge, gjennom handel, i barnehagen, på skolebiblioteka, folkebiblioteka, Den kulturelle skulesekken eller andre arenaer som litteraturhusa eller litteraturfestivalane».

– Vi er hjertens enige i premisset om tilgjengelighet, og mener at det også innebærer kvalitetsformidling på gode arenaer, sier Herzog.  Hvor mye god litteratur og litteraturformidling barn og unge rundt omkring opplever i dag er for variabelt. En nødvendig opprustning av formidlingstilbudet krever at både skolebibliotek, folkebibliotek, litteraturhus, innkjøpsordningene og DKS tilføres ressurser. Det er derfor tungt å konstatere at en ellers så solid melding avsluttes med at det ikke finnes en frisk krone til noe formål.

Trygg forfatterøkonomi er grunnpremisset

At en så god kulturmelding med et så viktig innhold munner ut i å vise til gjeldende budsjettrammer, oppleves uthulende. Ikke minst når selve grunnpremisset, tilfang på kvalitetslitteratur, er avhengig av at forfatteryrket går rundt økonomisk. Satsing på litteraturtilbudet til barn og unge kan ikke lenger ses uavhengig av arbeidet for å profesjonalisere forfatteryrket, trygge forfatterøkonomien og forfatteres sosiale rettigheter. Norsk Forfattersentrum er frustrert over at støtten til litterære medlemsorganisasjoner og interesseorganisasjoner som jobber mot dette målet lenge har stått på stedet hvil, og mener økt støtte til organisasjonene bør være et ledd i satsingen på barne- og ungdomskultur.

– Covid19 har tydelig vist hvor marginal forfatterøkonomien er og at det haster å hindre frafall fra yrket.

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene