Korona og avtaler

Avlysninger av oppdrag er ikke lenger omfattet av force majeure, men koronaviruset kan føre til avlyste kulturarrangement også i tida framover. Vi oppfordrer til at honorarene for oppdragene som er avtalt nå før jul, betales ut som planlagt.

Foto: Corona_CDC, Alissa Eckert

Når det gjelder fremtidige oppdrag: Sørg for at alle oppdrag er registrert hos oss. Inngår dere en avtale nå – gjelder ikke force majeure om oppdraget skulle bli avlyst. Nå er det jo ingen overraskelse at korona er kommet. I disse tilfellene vil vanlige avlysningsregler gjelde, men avklar dette skriftlig på forhånd. Arrangører kan bli pålagt både nasjonale og lokale restriksjoner. Vi anbefaler derfor å ta utgangspunkt i avsnittene under når nye avtaler blir inngås.

I utformingen av avtaleforslaget har vi hatt god nytte av Creos anbefalinger og tilpasset innholdet til forfattervirket.

Avlysninger av oppdrag som følge av myndighetenes forbud mot, eller anbefalinger mot, kulturelle arrangement

1. Ved avlysninger som følge av forbud mot kulturelle arrangement

1.1.   I det tilfellet lokale eller nasjonale myndigheter nedlegger forbud mot gjennomføring av kulturelle arrangement, og det avtalte arrangementet derfor må avlyses, har oppdragstaker/forfatter krav på 50 % av det avtalte honoraret. Avlyses oppdraget mindre enn 3 – tre – døgn før arrangementsdato, plikter oppdragsgiver å dekke honoraret 100 %.

1.2.   Oppdragstakers eventuelle utlegg til reise, opphold og diett (etter statens satser) skal dekkes av oppdragsgiver.

2. Ved avlysninger som følge av anbefalinger mot gjennomføring av kulturelle arrangement

2.1. I det tilfellet lokale eller nasjonale myndigheter anbefaler å avlyse kulturelle arrangement med hensikt å hindre smitte eller andre helsemessige årsaker, kan partene fritt trekke sine forpliktelser etter avtalen.

2.2. I det tilfellet oppdragsgiver velger å avlyse arrangementet på grunn av overnevnte anbefalinger skal 100 % av avtalt honorar utbetales til oppdragstaker/forfatter.

2.3. I det tilfellet oppdragstaker velger å trekke seg fra å innfri sine avtaleforpliktelser, på grunn av overnevnte anbefalinger, bortfaller oppdragstakers krav på honorar.

2.4. Oppdragstakers utlegg til reise, opphold og diett (etter statens satser) skal dekkes av den parten som trekker sine forpliktelser.

3. Diverse

3.1. I de tilfeller oppdragsgiver har mottatt økonomisk stønad for arrangementet, som ved avlysning ikke skal tilbakebetales giver, skal denne stønaden i første omgang benyttes til å betale oppdragstakers fulle honorar.

3.2. I de tilfeller oppdragsgiver har mottatt billettinntekter, som oppdragsgiver ikke er forpliktet til å refundere til publikum, skal disse inntektene i første omgang benyttes til å betale oppdragstakers fulle honorar.

3.3. Ved avlysninger som følge av forbud mot, eller anbefalinger om avlysninger av, kulturelle arrangement, skal den avlysende part umiddelbart varsle den annen part om avlysningen.

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene