NBI utlyser undervisningsstilling i barne- og ungdomslitteratur

Norsk barnebokinstitutt (NBI) arbeider for at barne- og ungdomslitteratur av høy kvalitet skal være tilgjengelig uansett geografi og leseferdighet, og at tilbudet skal ledsages av god formidling.

nbi

Utfordringen for litteraturformidlere, som bibliotekarer og lærere er å formidle litteraturen slik at lesegleden utvikles, læring ivaretas og spillet og leken i litteraturen gir rom for kunstopplevelse uansett medieplattform. Til det trengs det både ny kunnskap og formidling av den, ettersom dagens barne- og ungdomslitteratur opptrer på flere medier og bærer preg av en utveksling mellom ulike kunst- kultur- og medieuttrykk.

NBI har derfor opprettet en stilling for oppbygging av en kursportefølje for litteraturformidlere; bibliotekarer, lærere, forfattere og forfatterstudenter, kritikere, kulturskolelærere og andre.

Stillingens arbeidsoppgaver:

  • fortløpende bygge opp og fornye en kursportefølje for litteraturformidlere og forestå undervisning og veiledning (ordinær undervisning og nettundervisning)
  • delta i instituttets øvrige undervisning, så som forfatterutdanning og nettundervisning i samtidslitteratur
  • bidra i instituttets arbeid med å formidle egen og andres forskning gjennom seminarer, kurs og artikler
  • delta i instituttets forskning og fagutvikling

Arbeidssted er NBIs lokaler i Observatoriegate 1b i Oslo. Den som ansettes forventes å være en del av det daglige fagmiljøet.

Ønsket kompetanse:

  • Søkere bør ha kompetanse i barnelitteratur og barnelitterær skrivekunst, enten som forfatter eller akademiker. Førstestillingskompetanse er ønskelig. Aktuelle kandidater som ikke innehar slik kompetanse må, i samarbeid med NBI, utarbeide en plan for hvordan denne skal opparbeides. Forberedende dokument må vedlegges søknaden. For retningslinjer, se: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129
  • Søkere bør også ha pedagogisk erfaring og kompetanse. Kjennskap til barne- og ungdomslitteraturformidling er ønskelig.

Lønn etter avtale og kompetanse.

  • ønsket tiltredelsesdato: 1. august 2015

Informasjon om stillingen kan får ved henvendelse til:

  • Utdanningsleder Dag Larsen, tlf: 2313 1374, mobil: 908 44 822, email: dag.larsen@barnebokinstituttet.no
  • Direktør Kristin Ørjasæter, tlf: 2313 1371, mobil: 416 82 158, email: kristin.orjasater@barnebokinstituttet.no

Søknaden bør inneholde et brev der søkeren gjør rede for sin motivasjon for stillingen og en CV med dokumentert oversikt over relevant kompetanse.

Søknadsfrist: 15. mars 2015.
Søknaden sendes post@barnebokinstituttet.no
Merk søknaden: Undervisningsstilling

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene