#Metoo-undersøkelsen viser dystre tall for bokbransjen

I kartleggingsundersøkelsen om omfanget av uønsket seksuell oppmerksomhet, trakassering eller overgrep i norsk bokbransje rapporterer at en betydelig andel av de spurte å ha blitt utsatt for seksuell trakassering. En samlet bransje vil ha nulltoleranse for seksuell trakassering eller annen uønsket seksuell oppmerksomhet.

Av 1951 respondenter, som utgjør et bredt spekter av forfattere, oversettere, ulike former for frilansere, arrangører, ansatte i forlag, bokhandel og organisasjoner, svarer 4 prosent at de har blitt utsatt for seksuell trakassering i jobbsammenheng i løpet av de siste to årene.

På oppfølgende detaljspørsmål om ulike typer av seksuell trakassering, som gikk fra meget sterke til mindre sterke former, svarer imidlertid langt flere (ca. 15 prosent, nesten 300 personer) at de i løpet av de siste to årene har blitt utsatt for eksempelvis uønskede verbale kommentarer med seksuelt innhold. 29,3% forteller at de har vært utsatt for en eller annen form for seksuell trakassering lenger tilbake i tid.

Det er viktig å ha med seg at antallet utsatte personer kun viser til de som har deltatt i undersøkelsen, som ble sendt til rundt 9000 personer. Selv når man tar høyde for at en del har fått opptil flere invitasjoner til å delta, dersom de har overlappende medlemskap og/eller ansettelsesforhold i flere organisasjoner, er det en overvekt som ikke har svart, og det vil være mørketall.

Forfattersentrum har fokus på forebygging og bevisstgjøring.

Forfattersentrum ser det som sin oppgave å ivareta forfatterne og forebygge uønskede hendelser. Vi har hatt dette som et punkt på våre årlige debutanttreff, også med fokus på hvor man kan henvende seg hvis man har vært utsatt for seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet. Dette arbeidet blir minst like viktig fremover.

Undersøkelsen viser at det i overveiende grad er menn som trakasserer unge kvinner, men det er også menn som rapporterer at de har blitt forulempet. En av fem menn svarer at det var en mann som sto bak. For de selvstendige (forfatterne) skjer det oftest på arrangementer i bransjeregi. En stor del av de selvstendige respondentene oppgir at sidestilte bransjekolleger står bak (33%) En bransjekollega en er avhengig av profesjonelt og /eller faglig (f. eks. redaktør eller mer etablert forfatter) kommer på andreplass (19%).

Dette tyder på at det er behov for bevisstgjøring, også når det gjelder uformelle maktrelasjoner mellom etablerte og ferske forfattere

Forfatterne trenger å vite hvor man kan henvende seg

4 av 5 av de intervjuede har ikke varslet om trakasseringen. Dette må ses i sammenheng med uklare og manglende varslingsrutiner. Mens bare 31 prosent av respondenter i ansettelsesforhold har svart ja på spørsmålet «Har din bedrift/oppdragsgiver/organisasjon/forening kjente rutiner for varsling og håndtering av tilfeller av trakassering og overgrep?», står det enda verre til blant de selvstendige. Bare 14% uten ansettelsesforhold kjenner til en varslingsrutine hos oppdragsgivere, organisasjoner eller foreninger de er tilknyttet. Tre av fire uten ansettelsesforhold sier at de ikke vet om noen kjent varslingsrutine

Det er helt klart behov for et organ der forfattere kan henvende seg for å varsle om uønskede hendelser. Forfattersentrum sitter i utvalget som utreder en ombudsfunksjon. Det vil også bli etablert en varslingstjeneste og det tidligere vedtatte fellesdokumentet «Retningslinjer ved seksuell trakassering» skal revideres.

I undersøkelsens åpne kommentarfelt kommer det også frem et ønske om et lavterskeltilbud til den forulempede, der man har tilgang på noen å snakke med før man bestemmer seg om man vil gå videre med saken.

Kontaktperson angående undersøkelsen hos Norsk Forfattersentrum: Ingvild C. Herzog, telefon 980 80 800

Undersøkelsen markeres med arrangementet Litterær Salong 2021 fredag 22. januar 2021, kl. 19:00 til kl. 21:00, der det det blant annet blir panelsamtale om undersøkelsen.

Se alt om arrangementet her

Pressemelding – Nulltoleranse for seksuell trakassering i bokbransjen

4 prosent av respondentene i litteraturfeltet svarer at de i løpet av de siste to årene har blitt utsatt for seksuell trakassering eller overgrep i jobbsammenheng. En samlet bransje vil nå ha nulltoleranse for seksuell trakassering eller annen uønsket seksuell oppmerksomhet.

På vegne av organisasjonene i litteraturfeltet har Ipsos gjennomført en undersøkelse for å kartlegge omfanget av uønsket seksuell oppmerksomhet, trakassering eller overgrep i norsk bokbransje. Av nærmere 2000 respondenter – som utgjør et bredt spekter av forfattere, oversettere, ulike former for frilansere, arrangører, ansatte i forlag, bokhandel og organisasjoner, svarer 4 prosent at de har blitt utsatt for seksuell trakassering i løpet av de siste to årene. Koronapandemien har kraftig bremset forekomsten av seksuell trakassering. Nesten to tredjedeler rapporterer at siste hendelse skjedde for mellom ett og to år siden.

På oppfølgende detaljspørsmål om ulike typer av seksuell trakassering, som gikk fra meget sterke til mindre sterke former, svarer imidlertid langt flere (ca. 15 prosent) at de i løpet av de siste to årene har blitt utsatt for eksempelvis uønskede verbale kommentarer med seksuelt innhold. Hele 36,8 prosent av de spurte forteller at de en eller annen gang har vært utsatt for en eller annen form for seksuell trakassering. En betydelig andel rapporterer om hendelser minst 10 år tilbake.

Undersøkelsen viser at det i overveiende grad er menn som trakasserer unge kvinner, og at hendelsene som oftest skjer på arrangementer i bransjeregi. Kommentarer, stirring og uønsket fysisk kontakt, som for eksempel omfavnelse, klapping og klyping, forekommer oftest. 1,2 prosent melder fra om grove hendelser, som uønskede forespørsler om seksuelle tjenester, overgrep og voldtekt. Ansatte i bransjen rapporterer i undersøkelsen oftere om seksuell trakassering enn personer uten formelle ansettelsesforhold. De fleste oppgir at det var en mannlig bransjekollega som sto bak trakasseringen. Videre oppgis eksempler fra mange typer relasjoner. Bokhandelansatte rapporterer for eksempel om at de har blitt trakassert av kunder. Det er også menn som rapporterer at de har blitt utsatt for uønskede hendelser.

74 prosent av respondentene som svarer at de har blitt seksuelt trakassert, er fornøyd med måten saken ble fulgt opp på. 5 prosent er misfornøyd. 31 prosent av dem i ansettelsesforhold kjenner til at bedriften har en kjent varslingsrutine, mens tre av fire uten ansettelsesforhold, deriblant forfattere, oversettere og andre typer frilansere, sier at de ikke vet om noen kjent varslingsrutine hos de oppdragsgivere, organisasjoner eller foreninger de er tilknyttet.

Mange av respondentene i undersøkelsen har konkrete forslag til hva som kan gjøres for å motvirke seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet i bransjen, og organisasjonene bak undersøkelsen vil samarbeide om en rekke tiltak i tiden framover. Blant annet skal en varslingstjeneste og et varslingsombud etableres, og det tidligere vedtatte fellesdokumentet «Retningslinjer ved seksuell trakassering» skal revideres.  Siden sosiale arrangementer og bransjetreff i undersøkelsen blir fremhevet som steder der seksuell trakassering skjer, vil dette bli sett på særskilt. Undersøkelsen som nå foreligger, vil gjentas. I tillegg til fellestiltakene, vil organisasjonene ta egne grep for å sikre nulltoleranse for seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet, og for å drive holdningsskapende arbeid.

Organisasjonene som står bak (med kontaktperson):

Bokhandlerforeningen: Elin Øy - 92025387
Den norske Forfatterforening: Heidi Marie Kriznik - 970 13 223
Den Norske Forleggerforening: Heidi Austlid - 90745210
Dramatikerforbundet: Monica Boracco - 996 21 078
Forfatterforbundet: Eystein Hanssen - 922 99 550
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere: Mari Moen Holsve - 971 55 368
Norsk Forfattersentrum: Ingvild C. Herzog - 980 80 800
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening: Arne Vestbø - 915 44 707
Norsk Oversetterforening: Hilde Lyng - 958 21 639
Tekstallianse: Inga Moen Danielsen - 984 92 514

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.