Kulturutredningen 2014

Høyringssvar til NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014.

Utgreiinga legg fram ei omfattande tilstandskildring og tilrår konkrete forbetringar på fleire område. Norsk Forfattersentrum ser positivt på forslaget om overføringa av ansvar til Kulturdepartementet for område som vedrører barn og unge, som t.d. kulturskolane.
Vidare støttar me tilrådinga om øyremerking av midlar til lokalt kulturløft i kommunane i ein tidsavgrensa periode, bl.a. til folkebiblioteka, og at utvalet bed departementet om styrking av kulturlova.
Norsk kulturråd må kunna løyva pengar til somme faste prosjekt i institusjonar som mottar statsstøtte.

Sjå heile her (HoyringssvarNOU2013-4)

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene