Forfattere som skriver på samisk

Dán siiddus leat mii čohkken ollu buriid gaskkusteddjiid geat maiddái čállet girjjiideaset sámegillii.

Sigbjørn Skåden på Ordkalotten i 2019. Foto: Mark Ledingham

På denne siden har vi samlet en rekke gode formidlere som også skriver bøkene sine på samisk.

Synnøve Persen

Forfatter Synnøve Persen. Foto/Govven: Bente Geving

Persen er fra Porsanger. Persen har vært en sentral skikkelse i det samiske kunstfeltet siden 70-tallet. Hun er billedkunstner og debuterte litterært som poet i 1981 med diktsamlingen Alit lottit girdilit i 1981, gjendiktet til norsk av Laila Stien i 1983 med tittelen Blå fugler flyr.  Hun har gitt ut seks diktsamlinger og er nominert to ganger til Nordisk råds litteraturpris fra det samiske språkområdet. Den siste i rekken er den tospråklige diktsamlingen Ruoná rieggá vuol váccašit /Under grønn ring vandre. I 2018 mottok hun Norsk kulturråds ærespris.

Kontakt Persen her!

Synnøve Persen lea Porsáŋgulaš. Persen lea 70-logu rájes leamaš guovddážis sámi dáiddasuorggis. Son lea govvadáiddár ja 1981:s almmuhii vuosttáš girjji diktačoakkáldagain Alit lottit girdilit, man Laila Stien  1981:s lea heivehan dárogillii namain Blå fugler flyr. Son lea almmuhan guhtta diktačoakkáldaga ja lea nominerejuvvon sámi giellaguovllus Davviriikkalaš ráđi girjjálašvuođabálkkašupmái guovtte háve. Ođđaseamos guovttegielat diktačoakkáldat lea Ruoná rieggá vuol váccašit /Under grønn ring vandre. 2018:s son oaččui Norgga kulturráđi gudnebálkkašumi.

Váldde oktavuođa Perseniin dás!

Sigbjørn Skåden

Foto/Govven: Tanya Busse/CappelenDamm

Skåden er fra Skånland, bosatt i Tromsø. Han har både samisk og norsk som skrivespråk og debuterte i 2004 med det episke langdiktet Skuovvadeddjiid gonagas. For den ble han nominert til Nordisk Råds litteraturpris. Siden debuten har han gitt ut ytterligere ei diktsamling, ei barnebok og to romaner, og vært tekstforfatter for en rekke tverrkunstneriske og performative prosjekter. For romanen Våke over dem som sover ble han nominert til P2-lytternes romanpris og vant Havmannprisen for 2014. Fugl, fra 2019, er hans andre roman. I vår er han aktuell i sci-fi-antologien En strek gjennom tyngdekraften.

Oppdrag: Skåden har bred formidlingserfaring om samisk litteratur, kunst og kultur. Han er i tillegg en dreven skrivekursholder, for både barn og voksne.

Kontakt Skåden her!

Sigbjørn Skåden lea Skánihis eret, orru Romssas. Son čállá sihke sámegillii ja dárogillii ja 2004:s almmuhii su vuosttáš girjjálaš čállosa guhkes muitaleaddji divttain Skuovvadeddjiid gonagas. Son nominerejuvvui Davviriikkalaš girjjálašvuođa bálkkašupmái dainna. Vuohččan girjji rájes son lea almmuhan vel ovtta diktačoakkáldaga, ovtta mánáidgirjji ja guokte romána, ja lea leamaš teakstačálli muhtun dáiddarasttideaddji ja performatiivvalaš prošeavttain. Våke over dem som sover románain nominerejuvvui P2-guldaleddjiid románabálkkašupmái ja vuittii 2014:s Havmann bálkkašumi. Fugl, 2019:s, lea su nubbi romána. Dán giđa son lea áigeguovdil En strek gjennom tyngdekraftensci-fi antologiijain.

Máksobargu: Skådenis lea viiddis gaskkustanvásáhus sámi girjjálašvuođas, dáidagis ja kultuvrras.  Dasa lassin son lea hárjánan čállinkursadoalli, sihke mánáide ja rávisolbmuide.

Váldde oktavuođa Skådeniin dás!

Irene Larsen

Foto: Yngve Olsen Sæbbe

Irene Larsen (f. 1964) er fødd i Skjervøy og bur i Ersfjord. Tekstane hennar er prega av samisk kultur, kvardagsliv og mytologi, i samspel med det moderne, urbane og globale. Ho debuterte i 2005 med diktsamlinga Anemonepust, som vekslar mellom haikuform og prosalyrikk. For denne fekk ho Blixprisen. Diktsamlinga Framtida er ein stad til høgre for tavlekanten (2008) tematiserer tid og rom, og utfordrar det målretta mennesket sitt behov for organisering. Samlinga Sortsolsafari (2013) kretsar rundt samisk naturmystikk. Larsen er leiar av Foreninga samiske forfattere, Searvi sámi girječállide / Siebrre sáme girjjetjállijda, som blei stifta i 2019. I fjor kom hennes debutroman, Der det gror skierri.

Oppdrag: Larsen underviser og holder kurs om samisk litteratur, i tillegg til oppdrag som litterær samtaleleder, skrivekurs og opplesninger.

Kontakt Larsen her!

Irene Larsen (r. 1964) lea riegádan Skiervvás ja orru Earsvuonnas. Su čállosiida váikkuhit sámekultuvra, árgabeaieallin ja mytologiija, ovttasdoaibmamis dainna mii lea ođđaáigásaš, gávpotlaš ja máilmmiviidosaš guoski. Su vuosttáš girjjálaš almmuheapmi 2005:s lei diktačoakkáldat Anemonepust, mii rievddada gaskal haikumálle ja prosalyrihka.  Dainna son olahii Blix-bálkkašumi. Diktačoakkáldat Framtida er ein stad til høgre for tavlekanten (2008) guovdilastá áiggi ja lanja, ja hásttuha mearrediđolaš olbmo organiserendárbbu. Čoakkáldat Sortsolsafari (2013) lea Sámi luonddumystihka birra. Larsen jođiha Searvi sámi girječálliide, Siebrre sáme girjjetjállijda/ Foreninga samiske forfattere nammasaš searvvi, mii álggahuvvui 2019:s.  Diibmá almmuhuvvui su vuosttašromána, Der det gror skierri.

Máksobargu: Larsen oahpaha ja doallá kurssaid sámi girjjálašvuođas,  lassin dása máksobarggut go jođiha girjjálašságastallamiid, čállinkurssaid ja jitnositlohkamiid.

Váldde oktavuođa Larseniin dás!

Susanne Hætta

Susanne Hætta (f. 1975) er en samisk forfatter, kunstner, fotograf og forlegger. Hun har skrevet bøker om nyere samisk historie, -kunst og -kunstnere. Hætta er norskspråklig, kommer fra Alta i Finnmark, og er bosatt i Vadsø. Hun debuterte som forfatter i 2000 med Okta beaivi Ánniin, en lettlest barnebok på nordsamisk, som siden har kommet i sørsamisk utgave. De siste årene har hun gitt ut en biografi om Sven-Eirik Utsi, en fotodokumentar om Mari Boine, kunstbok om Synnøve Persen, historien om kunstnerkollektivet Masigruppen Mázejoavku – Indigenous Collectivity and Art og formidlet historiene til eldre i urfolkssamfunn, som redaktør for boka til forskningsprosjektet Coming of Age in Indigenous Societies . Hætta har gitt ut de fleste bøkene som flerspråklige utgaver, på til sammen sju språk. I 2022 kommer hun ut med en bok om Finnmark og finnmarkingene.

Oppdrag: Hætta forteller gjerne om samisk historie, kunst, religion, språk, næringer, teknologi og tradisjonell musikk for videregående- og folkehøgskoleelever. For en mer allmenn, voksen lesergruppe passer forfatterbesøk eller panelsamtaler.

Kontakt Hætta her!

Susanne Hætta (r. 1975) lea sámi girječálli, dáiddár, govvejeaddji ja almmuheaddji. Son lea čállán ođđaset sámi historjjá-, dáidda- ja dáiddáriid birra girjjiid. Hætta lea dárogielat, lea eret Álttás Finnmárkkus, ja orru Čáhcesullos. Girječállin son almmuhii 2002:s su vuosttáš girjji Okta beaivi Ánniin, álkeslohkan mánáidgirjji davvisámegillii, mii dan maŋŋel ilmmai oarjelsámegillii. Daid maŋemuš jagiid son lea almmuhan Sven-Eirik Utsi biografiija, govvadokumentára Mari Boine birra, dáiddagirjji Synnøve Persena birra, historjjá dáiddárjoavkku Mázejoavkku birra – Indigenous Collectivity and Art ja gaskkustan eamiálbmotservodagaid boarrásiid fearániid, go lei váldodoaimmaheaddji dutkanprošeaktagirjái Coming of Age in Indigenous Societies. Hætta lea almmuhan eanas girjjiid máŋgga gillii, oktiibuot čieža gillii. 2022:s almmuha son girjii Finnmárkku ja finnmárkulaččaid birra.

Máksobargu: Hætta áinnas muitala sámi historjjá, dáidaga, oskku, giela, ealáhusaid, teknologiija ja árbevirolaš musihkka birra joatkka- ja allaskuvlaohppiide. Dábálaš, rávisolbmo lohkkiidjovkui heive buorebut girječálli galledeapmi dahje njunnálaga ságastallan.

Váldde oktavuođa Hættain dás!

June Sommer Strask

June Sommer Strask (f. 1958) er oppvokst i Harstad, og bor i Kvalsund. Hun er samisk og skriver på norsk. June debuterte i 2004 med den tospråklige barneboka Byttingene /Lonuhasgánddaguovttos, hvor den nordsamiske teksten er gjendiktet av Rauni Magga Lukkari.  Siden har hun skrevet både for barn, ungdom og voksne. Fandens friller/heksene ved Domenfjell er en historisk roman om Norgeshistoriens største og mest brutale trolldomsprosess, som fant sted i Vardø. Boka Spor i ord – Luottat sániin er den første i en rekke av flere planlagte samlinger med redigerte samiske sagn for barn.

Oppdrag: Strask formidler joik, samiske sagn og fortellinger til både voksne og barn gjennom forestillinger og joikeverksted.  En forestilling kalt Spor i ord og joik, der dyrene det fortelles om blir joiket, passer for alle aldersgrupper og kan fremføres rundt bålet, i klasserom eller som kulturelt innslag på konferanser og lignende.

Kontakt Strask her!

June Sommer Strask (r. 1958) lea bajásšaddan Hársttákgis, ja orru Ráhkkerávjjus. Son lea sápmelaš ja čállá dárogillii. June vuosttáš girji Byttingene/Lonuhusgánddaguovttos ilmmái 2004:s, mas Rauni Magga Lukkari lea heivehan girjjegiela dávvisámegillii. Dan rájes son lea maiddai čállán mánáide, nuoraide ja rávisolbmuide. Fandens friller/heksene ved Domenfjell lea historjjálaš romána Norggahistorjjá stuorámus ja hiehkáseamos noaidevuođaproseassa birra, mii Várggáin geavai. Girji Luottat sániin – Spor i ord lea vuosttaš máŋga plánejuvvon čoakkáldagain sámi cukcasiin mat leat heivehuvvon mánáide.

Máksobargu: Strask gaskkusta luođi, sámi cukcasiid ja muitalusaid sihke rávisolbmuide ja mánáide čájálmasaid ja juoiganbájiid bokte. Čájálmas namain Luottat sániin ja luođis, gos juoigá elliid maid birra muitala, heive buot ahkejoavkkuide ja sáhttá ovdanbuktot dollagáttis, luohkkálanjas dahje kultuvrralaš guoimmuheapmi konferánssain ja sullasaš báikkiin.

Váldde oktavuođa Straskain dás!

Siri Broch Johansen

Siri Broch Johansen (f.1967) er fra Deatnu – Tana. Hun er forfatter, scenekunstner og sanger og jobber tospråklig, på nordsamisk og norsk. Hun koser seg med nye formidlingssjangre, og dukker plutselig opp på en slam-poesi-kveld et sted nær deg. Hun har blitt tildelt Samerådets litteraturpris to ganger, i 2012 for boka Sárá beaivegirji/Saras dagbok, i 2016 for boka Mun lean čuoigi/Jeg er en skiløper. Hun  har skrevet biografi om Elsa Laula Renberg og Hennes seneste utgivelse, Brev til kommisjonen, som kom på nordsamisk og norsk i 2020, er formet som en rekke brev til Sannhets- og forsoningskommisjonen, som skal kartlegge norske myndigheters politikk og virksomhet overfor samer og kvener/norskfinner og virkningene av disse.

Oppdrag: Broch Johansen foredrar om den samiske foregangskvinnen Elsa Laula Renberg og andre personligheter innen den samiske kulturen, i tillegg til den samiske skolehistorien på norsk side. Hun driver også med slampoesi (tatt ut til NM-finalen 2022) og sang.

Kontakt Johansen her!

Siri Broch Johansen (r.1967) lea Deanus eret. Son lea girječálli, lávdedáiddár ja lávlu ja bargá guovtti gillii, davvisámegilli ja dárogilli. Son návddaša ođđa gaskkustanšáŋŋeriid ja fáhkka skuviha slam-poesiija-eahkedii muhtin báikkis du lahka. Son lea ožžon Sámeráđi girjjálašvuođabálkkašumi guovtte geardde, Sárá beaivvegirji/Saras dagbok girjji ovddas 2012:s, Mun lean čuoigi/jeg er en skiløper girjji ovddas 2016:s. Son lea čállán biografiija Elsa Laula Renberga birra ja su ođđaseamos almmuhus, Reivvet kommišuvdnii, mii bođii davvisámegilli ja dárogilli 2020:s, lea hábmejuvvon reiven duohtavuohta- ja soabadankommišuvdnii, mii galgá kártet Norgga eiseválddiid politihka ja doaimmaid sápmelaččaid ja kvenaid vuostá ja makkár váikkuhusaid dat dagahedje.

Máksobargu: Broch Johansen logaldallá sámi ovdavázzi nissona Elsa Laula Renberga ja eará olbmuid birra sámi kultuvrras, ja maiddái sámi skuvlahistorjjá birra norgga bealde. Son maiddai čallá slam-poesiija (beasai mielde 2022 NM finálii) ja lávlu.

Váldde oktavuođa Broch Johanseniin dás!

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene