Minimumssatser

Gjeldende fra 1. januar 2019

Dette er minimumssatser og forfatteren står fritt til å be om høyere honorar. Honorarbeløpet må alltid avklares ved inngåelse av avtalen.

Opplesning med kort introduksjon

Opplesning/presentasjon inntil 30 minutter: Fra kr 2 700,-
Opplesning/presentasjon inntil 60 minutter: Fra kr 3 700,-

Forfatteren kan holde en kort introduksjon til opplesingen.

Litterære samtaler

Litterær samtale opp til 60 minutt: Fra kr 4 500,-
Litterær samtaleleder opp til 60 minutt: Fra kr 5 200,-
Litterær samtale over 60 minutt: Fra kr 6 500,-
Litterær samtaleleder over 60 minutt: Fra kr 8 000,-

Tillegg for ferdig forberedelser (etter avtale): Fra kr 1 200,-

Paneldebatt med minimum 3 deltagere

Paneldebatt: Fra kr 3 000,
Tillegg for ferdig forberedt innlegg (etter avtale): Fra kr 1 200,-
Paneldebatt, leder: Fra kr 4 200,-

Konferansier

Innleder/vert: Fra kr 2 500,-
Korte introduksjoner av de medvirkende.

Programleder: Fra kr 4 400,-
Introduksjoner og korte innlegg om de medvirkende.

Konferansier: Fra kr 10 000,-
Prisutdelinger, konferanser og større arrangement med omfattende forberedelser.

Foredrag

Foredrag opp til 20 minutter: Fra kr 4 600,-
Orginalforedrag opp til 45 minutter: Fra kr 8 500.- Gjenbruk 5000,-
Orginalforedrag opp til 60 minutter:
Fra kr 10 000.- Gjenbruk fra kr 6 000,-

Pr påfølgende time: Etter avtale

Skrivekurs

Kurs à 2 timer: Fra kr 3 800,-
Pr. ekstra time med samme gruppe samme dag: Fra kr 1 200,-

Manuskonsultasjon

Nytt manus (førstegangslesning): Manus under 200 sider.

Skriftlig tilbakemelding 1–3 sider: Fra kr 3 800,-

Tillegg for muntlig tilbakemelding/møte: Fra kr 1 000,-

Ny lesning av samme manus (runde 2):

Manus under 200 sider

Skriftlig tilbakemelding 1–3 sider: Fra kr 3 300,-

Tillegg for muntlig tilbakemelding/møte: Fra kr 1 000,-

Større manus:
Manus over 200 sider, skriftlig tilbakemelding 1–3 sider: Fra kr 5 500,-
Tillegg for muntlig tilbakemelding/møte: Fra kr 1000,-

(Pris etter skjønnsmessig vurdering av Norsk Forfattersentrum.)
Alle manus må leveres med 12 punkt skrift, dobbel linjeavstand og 2,5 cm marg.

Tillegg for lang reise: Fra kr 2 000,-
Lang reise defineres når reisen kun gjelder ett oppdrag, og hvor det er mer enn 4 timer reisetid hver vei, raskeste reisemåte uavhengig av hvilken reisemåte som benyttes. Det må være avklart med oppdragsgiver før oppdraget er utført.

Reise og opphold kommer i tillegg til honorar. Vi bruker statens satser for dekning av utgifter til kost, overnatting, bruk av egen bil og bruk av andre egne fremkomstmidler ved reiser innenlands.

 

Honorar for bruk av (andres) tekst og/eller illustrasjon

Eksisterende honorarsats tar utgangspunkt i styrevedtaket i TONO om bruk av mekanisk musikk i litterære produksjoner, datert 1. november 2015. Forfattersentrum arbeider for at det snarest mulig skal fremforhandles en avtale med illustratører om vederlag for bruk av illustrasjoner.

BRUKEN SKAL ALLTID GODKJENNES AV RETTIGHETSHAVER I FORKANT!

Bruk av tekst: kr  300,-
Bruk av illustrasjon: kr  300,-

Ved bruk av mange illustrasjoner og/eller bruk som krever bearbeiding, tilrettelegging eller ved produksjoner hvor illustrasjonene utgjør en vesentlig del av forestillingen skal det avtales særskilt honorar.

Honorar til forfattere ved opplesninger i regi av bokbransjen

Normalkontrakten sier ingenting om honorar ved lansering av en ny bok, men etter sedvane har ren lansering vært unntatt honorar. Mange forfattere ønsker å lese så mye som mulig fra bøkene sine, og etter Norsk Forfattersentrums mening kan gratisoppdrag aksepteres i lanseringsøyemed i bestemte sammenhenger som:

* Lanseringsfester og pressekonferanser

* Bokhandlermøter i forlagets regi (orientering om forlagslister)

* Formidling til bibliotekarer i forlagets regi (orientering om forlagslister)

* Signering og opplesning i bokhandel når dette skjer i bokhandelens eget lokale i lanseringsperioden, begrenset til utgivelsesåret.

Ved andre åpne publikumsarrangementer skal opplesning og annen opptreden honoreres etter Norsk Forfattersentrums satser, også om bokhandelen er arrangør eller medarrangør. Dette gjelder for eksempel arrangementer på biblioteker, kafeer, kulturhus og andre forsamlingslokaler.

Etter utgivelsesåret skal alle oppdrag honoreres, uansett hvor de finner sted.

Forfatteren skal ha dekket reise og opphold ved ethvert oppdrag, uansett om det honoreres eller ikke.

Alle avtaler om honorar bør inngås før oppdraget finner sted.

Dette er kun rådgivende regler fra Norsk Forfattersentrums side. Alle forfattere står fritt til å kreve hvilket honorar hun eller han selv ønsker.

Disse reglene har vært diskutert med allmennbokutvalget i Forleggerforeningen 7. desember 2009 og på nytt 30. mai 2011, og med Direktør Randi Øgrey og styreleder Siri Strømmevold i Bokhandlerforeningen 13. april, 2010.