Digitale minstesatsar

Alle forfattaroppdrag som fell inn under dei definerte oppdragstypane skal honorerast. For å finne riktig minstesats tek ein utgangspunkt i oppdragstypen og strøymemåten. Enkle intervju fell utanfor oppdragstypane og er ikkje nøydd til å bli honorert.