Produksjonsmidler 2015

Produksjonsmidler 2015

Produksjonsmidler 2015

Litteraturbruket skal i 2015 fordele totalt 810 000 kroner til strømidler og litterære produksjoner for Den kulturelle skolesekken. Produksjonene skal igangsettes i løpet av året, og skal være tilgjengelige for skolesekken neste år.

Midlene er stilt til rådighet av Norsk Forfattersentrum (750 000 kroner) og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (60 000 kroner).


Se utlysningstekst for 

2015

Disse har fått produksjonsmidler 2015

Styret i Norsk Forfattersentrum har på møtet 16. april behandlet innstillingen fra fagutvalget for produksjonsmidler 2015. Her finner du den komplette oversikten over tildelingene.

Innvilget produksjonstøtte 

2015

Fagutvalg

Fagutvalget har bred kompetanse på både formidling og litteratur.

Foto: privat
Foto: privat

Anton Rygg er Oslo-gutt, utdannet lærer og historiker. Han har jobbet med kulturformidling for barn og unge, både som lærer/skoleleder og i fagutvalg, og med andre oppgaver innenfor Den kulturelle skolesekken i Oslo. Han har også vært aktiv utøver i DKS, som skuespiller i Tapas Teater. I dag er han rektor ved Grefsen skole i Oslo.

Foto: privat
Foto: privat

Stig Elvis Furset er vestlending, busett i Drammen. Han er spesialbibliotekar ved Buskerud fylkesbibliotek, kor han er litteraturprodusent i Den kulturelle skolesekken. Han er ein av drivkreftene bak det årlege Ungdomsbokgildet, kjent i bibliotekmiljøet som ein engasjert talsmann for formidling av nerdete populærkultur. Han kler han seg ofte i Brann-drakt, og har skrive to romanar om supportarmiljøet rundt Sportsklubben Brann.

Foto: Nina Ruud
Foto: Nina Ruud

Hanne Bru Gabrielsen jobber i Norsk Forfattersentrum, blant annet med skoleturneene i Oslo. – Jeg mener oppriktig at veien til egen skriving går gjennom å lese, og at gode litterære møter kan stimulere dette.

Fra 2006 til 2010 satt hun i arbeidsutvalget for Litteraturbruket, og jobbet blant annet med å fordele midler til utvikling av nye litterære produksjoner.
Motto: Flere poeter ut i skolen!

Foto: Det norske Samlaget
Foto: Det norske Samlaget

Ragnfrid Trohaug er forfatter og forlags-redaktør for barne- og ungdomslitteratur ved Det norske Samlaget. Som forfatter var hun aktiv formidler, og har vært på skoleturné i femten av landets nitten fylker. Trohaug er utdannet ved Universitetet i Bergen med fagene litteraturvitenskap, kunsthistorie og spansk, og har i tillegg forfatterutdanning fra Bø.

Foto: privat
Foto: privat

Emilie Falch er 18 år og går medier- og kommunikasjonslinja på Elvebakken videregående skole. På fritiden har hun spilt basket i 10 år, og har allerede rukket å jobbe tre år i et shippingfirma. Emilie er engasjert, ansvarsfull og samarbeidsvillig og påtar seg gjerne lederansvar og store oppgaver.

– Litteratur har alltid betydd mye for meg. En god bok gir perspektiver, innsikt og identifikasjon.

Søkbare midler til litterære produksjoner i DKS 2015

Norsk Forfattersentrum Litteraturbruket vil styrke litteraturens plass i Den kulturelle skolesekken generelt, og litterære produksjoner som formidlingsform spesielt.

Kakerlakken med den stygge frakken av Martine Grande fikk produksjonsstøtte 2014

Litteraturen, gjerne i samspill med andre kunstformer, kan skape stemminger og bilder hos leser og lytter. Den litterære produksjonen skal ivareta formidlingen av det skrevne ord, men ikke nødvendigvis formidlet av forfatteren selv.

I den anledning lyser vi ut søkbare midler til nye litterære produksjoner. Et fagutvalg vil ved vurderingen av søknadene legge vekt på kvalitet og profesjonalitet. Vi ønsker særlig produksjoner med vekt på

 • litteratur i samspill mellom kunstarter og kulturelt mangfold.
 • produksjoner som kombinerer skjønnlitteratur og sakprosa.
 • humor i form og innhold, og bruk av humor som virkemiddel.
 • verdivalg og konflikter ved verdivalg.

Det gis maksimalt 75% av totalbudsjettet i støtte. De resterende 25% kan være penger eller egeninnsats. Søknadsfristen var 1. mars 2015. Vi godtar kun elektroniske søknader.

Søknaden skal inneholde informasjon om

 • søkeren (evt. medsøker) med e-post og mobilnummer
 • tittel på prosjektet
 • totalbudsjett og søknadssum
 • egenkapital
 • søkers (og evt. medsøkers) kortfattet CV
 • prosjektbeskrivelse
 • relevant kompetanse
 • budsjett og finansieringsplan

Det kan søkes tilskudd til

 • utvikling og eventuell prøvevisning av nye litterære produksjoner.
 • litterære produksjoner som åpner for deltakelse av elever; før, under og etter.
 • ferdigstilling og/eller bearbeidelse av eksisterende produksjoner.
 • profesjonalisering av utøvere.

 1. Hvem kan søke
 1. «Dei et ikkje sjokoladepålegg i krigen» fekk støtte i 2015

Alle formidlere av litteratur i Den kulturelle skolesekken.

Prosjekter for DKS skal forankres i læreplanverket og bygge på et samarbeid med skole og lærere. De skal ha et høyt kunstnerisk nivå med utøvere som har eller søker formidlingskompetanse. Prosjekter med kulturelt mangfold og samarbeidsprosjekter som involverer ulike kunstneriske uttrykk er også velkomne til å søke. Mottakere av prosjektmidler skal framlegge rapport og regnskap ved prosjektets avslutning.

 1. Retningslinjer for søkere

Norsk Forfattersentrum vil følge opp departementets krav til økonomiforvaltning og rapportering. Styringsdokumentene for Den kulturelle skolesekken er St.meld. nr. 8 (2007-2008) Kulturell skulesekk for framtida, med innstillingen S. inst. nr. 200 (2007-2008). Målene for Den kulturelle skolesekken legger også føringer for nye produksjoner:

 • Prosjektene skal forankres i læreplanverket, og bygges på samarbeid med lærere og skoleeiere.
 • Prosjektene bør nå så mange som mulig og være geografisk spredt. Det forutsettes turnevillighet etter premiere.
 • Litteraturbruket er i nær kontakt med fylkeskommunene for å koordinere prosjektene med andre prosjekter og tiltak i fylket.
 • Den kulturelle skolesekken skal være et tillegg til og ikke en erstatter for nåværende tiltak eller satsinger som blir finansiert med andre midler.
 • Det er en fordel om det blir samlet inn erfaring fra prosjektene som kan komme andre aktører til nytte.
 • Alle søknader som ikke inneholder nødvendige og relevante opplysninger i henhold til retningslinjene vil bli skilt ut. Søker gjøres oppmerksom på dette og får anledning til å rette opp / ettersende.
 • Søknad om midler utenfor retningslinjene – til annet enn litterære produksjoner eller søknad om midler til profesjonalisering – vil bli avvist. Søker gjøres oppmerksom på dette.
 • Søknad fra personer med fagbakgrunn utenfor retningslinjene vil bli avvist før behandling. Søker gjøres oppmerksom på dette.
 • Midlene skal bidra til å styrke utviklingen av litterære produksjoner som formidlingsform for litteratur i skoleverket, først og fremst via Den kulturelle skolesekken (DKS), men produksjonene kan med fordel også benyttes andre steder (bibliotek) og i andre sammenhenger. Se mer om litterære produksjoner her.
 • litterære produksjonene skal virke inspirerende og motiverende på elevenes leseglede og leselyst.
 • Midlene er søkbare for alle som ønsker å formidle litteratur i skolesekken.

 • DET KAN IKKE SØKES MIDLER TIL
 • turnéstøtte
 • etter- og videreutdanning av lærere
 • tiltak som møteplasser og seminar for voksne, informasjon, databaser og erfaringsinnsamling

 1. Rapportering

Rapport og regnskap skal sendes Litteraturbruket så snart midlene er brukt opp eller etter nærmere avtale. Tilskuddet bortfaller dersom tiltaket ikke er igangsatt innen 31.12.2015.

I prosjektregnskapet skal finansieringen av administrasjon og kompetansehevende tiltak spesifiseres. Opptjente renteinntekter skal også spesifiseres. Ved tildeling over kr. 100 000 kreves revidert regnskap av statsautorisert eller registrert revisor. Dette kan medregnes som en del av prosjektets totale regnskap. Andre offentlige tilskudd skal spesifiseres i regnskapet.

Norsk Forfattersentrum kan iverksette kontroll med at midlene blir brukt etter forutsetningene, og kan kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt hvis så ikke er tilfelle.

 1. Behandling av søknader

Alle søknader behandles av et fagutvalg og godkjennes av styret i Norsk Forfattersentrum.

Utvalgets innstillinger og styrets vedtak vil foreligge medio mai.

Alle spørsmål vedr. prosjektmidlene generelt og søknader spesielt rettes til et av våre avdelingskontor eller til
Knut Fougner, 21 09 57 10/ knut@forfattersentrum.no