Produksjonsmidler 2014

Produksjonsmidler 2014

Litteraturbruket formidler i 2014 en halv million kroner til litterære produksjoner for Den kulturelle skolesekken. Produksjonene skal igangsettes i løpet av året, og skal være tilgjengelige for skolesekken året etter.

Midlene ble utlyst med søknadsfrist 1. mars 2014. 57 prosjekter søkte om 3,68 millioner.

Se utlysningstekst for 

2014

Disse har fått produksjonsmidler 2014

Styret i Norsk Forfattersentrum har på møtet 4. mai behandlet innstillingen fra fagutvalget for produksjonsmidler 2014. Her finner du den komplette oversikten over tildelingene.

Innvilget produksjonstøtte 

2014

Fagutvalg

Fagutvalget har bred kompetanse på både formidling og litteratur.

Foto: privat
Foto: privat

Anton Rygg er Oslo-gutt, utdannet lærer og historiker. Han har jobbet med kulturformidling for barn og unge, både som lærer/skoleleder og i fagutvalg, og med andre oppgaver innenfor Den kulturelle skolesekken i Oslo. Han har også vært aktiv utøver i DKS, som skuespiller i Tapas Teater. I dag er han rektor ved Grefsen skole i Oslo.

Foto: Det norske Samlaget
Foto: Det norske Samlaget

Ragnfrid Trohaug er forfatter og forlagsredaktør for barne- og ungdomslitteratur ved Det norske Samlaget. Som forfatter var hun aktiv formidler, og har vært på skoleturné i nesten all landets fylker. Trohaug er utdannet ved Universitetet i Bergen med fagene litteraturvitenskap, kunsthistorie og spansk, og har i tillegg forfatterutdanningen i Bø.

Foto: Nina Ruud
Foto: Nina Ruud

Hanne Bru Gabrielsen jobber i Norsk Forfattersentrum, blant annet med skoleturneene i Oslo. – Jeg mener oppriktig at veien til egen skriving går gjennom å lese, og at gode litterære møter kan stimulere dette.

Fra 2006-2010 satt hun i arbeidsutvalget for Litteraturbruket, og jobbet blant annet med å fordele midler til utvikling av nye litterære produksjoner. Motto: Flere poeter ut i skolen!

Foto: privat
Foto: privat

Nils Petter Mørland er kunstnerisk leder ved og grunnlegger av Det Andre Teatret i Oslo. Han er skuespiller, manusforfatter og regissør og har jobbet i det frie feltet med en rekke forskjellige kompani gjennom årene.


Foto: privat
Foto: privat

Kristin Thue er 18 år, og går siste året på studiespesialisering på Foss videregående skole i Oslo. Hun har stor interesse for litteratur og film, og lesegleden har vært der helt siden førsteklasse på barneskolen. Hun skriver for nettmagasinet UnderArbeid.com, og er i tillegg en aktiv likestillings- og miljøforkjemper

Søkbare midler til litterære produksjoner i DKS 2014

Norsk Forfattersentrum v/Litteraturbruket vil styrke litterære produksjoner som formidlingsform via Den kulturelle skolesekken (DKS) og ellers, og lyser ut søkbare midler til dette. Et fagutvalg vil ved vurderingen av søknadene legge vekt på kvalitet, profesjonalitet og originalitet. Litteraturansvarlige i fylkesnettverket har særlig etterlyst produksjoner

· med poesi
· for mellomtrinnet
· for barn med spesielle behov
· på nynorsk eller samisk

Litteraturbruket ivaretar Norsk Forfattersentrums oppgaver som nasjonal aktør for litteratur i DKS, og er et ressurs- og kompetansesenter for litterære produksjoner. Det gis maksimalt 75% av totalbudsjettet i støtte. De resterende 25% kan være penger eller egeninnsats.
Søknadsfristen er 1.mars 2014. Vi godtar kun elektroniske søknader.

Søknaden skal inneholde informasjon om:

· søkeren
· tittel på prosjektet
· søknadssum
· prosjektleders/søkers CV
· formidlingskompetanse
· prosjektbeskrivelse
· budsjett og finansieringsplan
· eventuelle samarbeidspartnere

1.    Det kan søkes tilskudd til

· utvikling og prøvevisning av nye litterære produksjoner
· litterære produksjoner som åpner for deltakelse av elever; før, under og etter
· ferdigstilling og/eller bearbeidelse av eksisterende produksjoner
· profesjonalisering av utøvere

2.    Hvem kan søke

Alle formidlere av litteratur i Den kulturelle skolesekken; forfattere og/eller illustratører, litteraturprodusenter, prosjektledere og skuespillere.

Prosjekter for DKS skal forankres i læreplanverket og bygge på et samarbeid med skole og lærere. Prosjekter med kulturelt mangfold og samarbeidsprosjekter som involverer ulike kunstneriske uttrykk er også velkomne til å søke. Prosjektene skal ha profesjonelle utøvere med formidlingskompetanse. Mottakere av prosjektmidler skal framlegge rapport og regnskap ved prosjektets avslutning.

3.    Retningslinjer for søkere

Norsk Forfattersentrum vil følge opp departementets krav til økonomiforvaltning og rapportering. Styringsdokumentene for Den kulturelle skolesekken er St.meld. nr. 8 (2007-2008) Kulturell skulesekk for framtida, med innstillingen S. inst. nr. 200 (2007-2008). Målene for Den kulturelle skolesekken legger også føringer for nye produksjoner:

· Prosjektene skal forankres i læreplanverket, og bygges på samarbeid med lærere og skoleeiere.
· Prosjektene bør nå så mange som mulig og være geografisk spredt. Det forutsettes turnevillighet etter premiere.
· Litteraturbruket er i nær kontakt med fylkeskommunene for å koordinere prosjektene med andre prosjekter og tiltak i fylket.
· Den kulturelle skolesekken skal være et tillegg til og ikke en erstatter for nåværende tiltak eller satsinger som blir finansiert med andre midler.
· Det er en fordel om det blir samlet inn erfaring fra prosjektene som kan komme andre aktører til nytte.

· Det kan IKKE søkes midler til

· turnéstøtte
· etter- og videreutdanning av lærere
· tiltak som møteplasser og seminar for voksne, informasjon, databaser og erfaringsinnsamling

4.    Rapportering

Regnskap skal sendes Litteraturbruket så snart midlene er brukt opp eller etter nærmere avtale. Tilskuddet bortfaller dersom tiltaket ikke er startet opp innen 31.12.2014.

I prosjektregnskapet skal finansieringen av administrasjon og kompetansehevende tiltak spesifiseres, jf. pkt. 1 ovenfor. Opptjente renteinntekter for samme periode skal også spesifiseres. Ved tildeling over kr. 100 000 kreves revidert regnskap av statsautorisert eller registrert revisor. Andre offentlige tilskudd skal spesifiseres i regnskapet.

Norsk Forfattersentrum kan iverksette kontroll med at midlene blir brukt etter forutsetningene, og kan kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt hvis så ikke er tilfelle.

5.    Behandling av søknader

Alle søknader behandles av et fagutvalg nedsatt av Litteraturbrukets arbeidsutvalg og godkjennes av styret ved Norsk Forfattersentrum.

Utvalgets innstillinger og styrets vedtak vil foreligge medio mai.
Alle spørsmål vedr. prosjektmidlene generelt og søknader spesielt rettes til

Knut Fougner, 21 09 57 10 / knut@forfattersentrum.no