Minimumssatser

Gjeldende fra 1. februar 2018

Opplesninger
Opplesning/presentasjon inntil 30 minutter: kr. 2 500.-
Opplesning/presentasjon inntil 60 minutter: kr. 3 600.-

Samtaler
Paneldebatt, deltager: kr. 2 400.-
Tillegg for ferdig forberedt innlegg (etter avtale): kr. 1 000.-
Paneldebatt, leder: kr. 4 000.-
Litterær samtale (1): kr. 4 000.-
Litterær samtale med fordypning i forfatterskap (2): kr. 5 000.-
Litterær samtale med dypdykk – kun etter avtale (3): kr. 8 000.-

Introduksjoner og konferansieroppgaver
Innleder/vert: kr. 2 300.-
Konferansier (4): kr. 4 000.-
Konferansier med fordypning i forfatterskap (5): kr. 5 000.-

Kåseri og foredrag
Kåseri: kr. 4 400.-
Foredrag – original (6): kr. 8 000.-
Foredrag – gjenbruk: kr. 4 400.-

 

 

Skrivekurs
Kurs à 2 timer: kr 3 600,-
Pr. ekstra time: kr 1 000,-

Manuskonsultasjon

Nytt manus (førstegangslesning): Manus under 200 sider.
Skriftlig tilbakemelding 1–3 sider: kr. 3 600.-
Tillegg for muntlig tilbakemelding/møte: kr. 1 000.-

Ny lesning av samme manus (runde 2):
Manus under 200 sider
Skriftlig tilbakemelding 1–3 sider: kr. 3 100.-
Tillegg for muntlig tilbakemelding/møte: Kr.1 000.-

Større manus:
Manus over 200 sider, skriftlig tilbakemelding 1–3 sider: Fra kr. 5000.-
(Pris etter skjønnsmessig vurdering av Norsk Forfattersentrum)
Tillegg for muntlig tilbakemelding/møte: kr. 1000.-

Alle manus må leveres med 12 punkt skrift,
dobbel linjeavstand og 2,5 cm marg

Tillegg
Tillegg for lang reise, kun etter avtale med oppdragsgiver: kr 2 000,-

Reise og opphold kommer i tillegg til honorar. Vi bruker statens satser for dekning av utgifter til kost, overnatting, bruk av egen bil og bruk av andre egne fremkomstmidler ved reiser innenlands. Her finner du satsene

Merknader

(1) Litterær samtale er en samtale mellom to eller flere likeverdige parter (forfattere og/eller andre) med lik fokus på alle deltagerne.

(2) Litterær samtale med fordypning i forfatterskap forutsetter at alle parter (to eller flere) har god kjennskap til hverandres forfatterskap, og hvor presentasjonen av disse er likeverdig.

(3) Litterær samtale med dypdykk – kun etter avtale er en samtale hvor en, begge eller alle partene må bruke omfattende tid og ressurser på å nærlese og sette seg inn i et annet forfatterskap. Forutsetter dyptgående kjennskap og innsikt.

(4) Konferansier forutsetter kjennskap til en aktuell bok (ofte siste).

(5) Konferansier med fordypning i forfatterskap forutsetter at konferansieren har god kjennskap til forfatterskapet/-ene til den/de som skal presenteres.

(6) Foredrag – original er et foredrag på ca. 45 minutter. Satsen omfatter også essays.

Satsene er gyldige fra 01.02.2018

Honorar for bruk av (andres) tekst og/eller illustrasjon

Eksisterende honorarsats tar utgangspunkt i styrevedtaket i TONO om bruk av mekanisk musikk i litterære produksjoner, datert 1. november 2015. Forfattersentrum arbeider for at det snarest mulig skal fremforhandles en avtale med illustratører om vederlag for bruk av illustrasjoner.

BRUKEN SKAL ALLTID GODKJENNES AV RETTIGHETSHAVER I FORKANT!

For bruk i Den kulturelle skolesekken:

Bruk av tekst, pr. dag: kr  300,-
Bruk av illustrasjon, pr. dag: kr  300,-

Ved bruk av mange illustrasjoner og/eller bruk som krever bearbeiding, tilrettelegging eller ved produksjoner hvor illustrasjonene utgjør en vesentlig del av forestillingen skal det avtales særskilt honorar.

Faste vilkår i avtaler

Følgende gjelder som faste vilkår i avtaler mellom Norsk Forfattersentrum og forfatter, og mellom Norsk Forfattersentrum og oppdragsgiver.

Faste vilkår i avtaler mellom
Norsk Forfattersentrum og forfatter

Norsk Forfattersentrum utbetaler honorar og refusjon for utlegg når oppdragsskjemaet er returnert i utfylt og undertegnet stand. Skjemaet skal returneres snarest mulig og senest innen 30 dager etter at oppdraget er utført. Mottatt forskudd fra oppdragsgiver skal føres på skjemaet for å forhindre dobbelt utbetaling.

Det trekkes en formidlingsavgift av honoraret, for tiden 2,5 %, som går til Norsk Forfattersentrums Medlemsfond.

Det trekkes ikke forskuddsskatt av honoraret. Beløpet innberettes som inntekt i næring. Forfatteren får tilsendt lønnsslipp i forbindelse med oppgjøret samt lønns- og trekkoppgave i januar følgende år. (Honorarmottakere uten annen næringsinntekt må melde fra om dette senest ved innsending av skjemaet. Honoraret kan da utbetales som lønnsinntekt med skattetrekk.)

Mottakeren plikter å melde fra om feil ved oppgjøret. For mye utbetalt honorar skal betales tilbake til NF.

Det gis diettgodtgjørelse for fravær fra hjemmet etter statens satser. Bespisning på oppdragsgivers regning kommer til fradrag.
Her finner du satsene under Statens reiseregulativ

Bruk av egen bil må avtales med oppdragsgiver på forhånd. Når ikke annet er avtalt, regnes refusjon etter billigste reisemåte. Oppdragsgiver eller Forfattersentrum har ikke ansvar for forsikring av bil, verken forfatterens egen bil eller leiebil. Forfattersentrum eller oppdragsgiver dekker heller ikke reiseforsikring for forfatteren.

Ved vesentlig mislighold av avtalen vil forfatteren bli nektet formidling gjennom Norsk Forfattersentrum i inntil 6 måneder (jfr. § 3 i Lover for Norsk Forfattersentrum).

Faste vilkår i avtaler mellom
Norsk Forfattersentrum og oppdragsgiver

Avtale om oppdrag er inngått mellom oppdragsgiver og forfatter og er registrert i Norsk Forfattersentrums oppdragsdatabase. NF er formidler av avtalen. Videre er NF formidler av oppgjør til forfatter etter utført oppdrag.

NFs formidlingsarbeid er gratis for oppdragsgiveren.

Reise og opphold kommer i tillegg til honorar. Når ikke annet er avtalt, regnes refusjon etter billigste reisemåte.

Det tilsendte oppdragsbekreftelse fra Norsk Forfattersentrum bekrefter innholdet i avtalen. Her står forfatterens og oppdragsgiverens navn, dato for oppdraget, avtalt honorar. Avtalen er bindende for begge parter. Uenighet om honorarsats eller annet i avtalen må meldes til Norsk Forfattersentrum snarest, og i alle fall før oppdraget finner sted.

Eventuelle forskudd skal utbetales av Norsk Forfattersentrum.

Blir oppdraget avlyst av oppdragsgiver 10 til 3 dager før arrangementet, skal oppdragsgiver betale minst 50 % av avtalt honorar. Ved avlysning tre eller færre dager før arrangementsdato skal hele det avtalte honorar utbetales.

Forfatter har retten til å godkjenne eller avvise enhver form for opptak eller overføring for en annen krets eller et annet sted under gjennomføring av oppdraget, det være seg visuelt, audiovisuelt, som lydopptak eller streaming. Om forfatter tillater opptak eller overføring skal oppdragsgiver avklare bruk av opptak og eventuelt vederlag skriftlig med forfatter på forhånd.

Norsk Forfattersentrum er uten ansvar for mislighold av avtalen fra forfatterens side.

Dersom forfatteren uteblir eller melder avbud uten gyldig grunn, skal Norsk Forfattersentrum snarest mulig skaffe en avløser.

Honorar til forfattere ved opplesninger i regi av bokbransjen

Normalkontrakten sier ingenting om honorar ved lansering av en ny bok, men etter sedvane har ren lansering vært unntatt honorar. Mange forfattere ønsker å lese så mye som mulig fra bøkene sine, og etter Norsk Forfattersentrums mening kan gratisoppdrag aksepteres i lanseringsøyemed i bestemte sammenhenger som:

* Lanseringsfester og pressekonferanser

* Bokhandlermøter i forlagets regi (orientering om forlagslister)

* Formidling til bibliotekarer i forlagets regi (orientering om forlagslister)

* Signering og opplesning i bokhandel når dette skjer i bokhandelens eget lokale i lanseringsperioden, begrenset til utgivelsesåret.

Ved andre åpne publikumsarrangementer skal opplesning og annen opptreden honoreres etter Norsk Forfattersentrums satser, også om bokhandelen er arrangør eller medarrangør. Dette gjelder for eksempel arrangementer på biblioteker, kafeer, kulturhus og andre forsamlingslokaler.

Etter utgivelsesåret skal alle oppdrag honoreres, uansett hvor de finner sted.

Forfatteren skal ha dekket reise og opphold ved ethvert oppdrag, uansett om det honoreres eller ikke.

Alle avtaler om honorar bør inngås før oppdraget finner sted.

Dette er kun rådgivende regler fra Norsk Forfattersentrums side. Alle forfattere står fritt til å kreve hvilket honorar hun eller han selv ønsker.

Disse reglene har vært diskutert med allmennbokutvalget i Forleggerforeningen 7. desember 2009 og på nytt 30. mai 2011, og med Direktør Randi Øgrey og styreleder Siri Strømmevold i Bokhandlerforeningen 13. april, 2010.