Oppdrag i skole utenom DKS

Gjeldende minimumssatser for honorering av forfattere på oppdrag i skolen utenom Den kulturelle skolesekken. Forfatterne står fritt til å be om høyere honorar enn minstesatsene. Reise, opphold og diett (statens satser) kommer i tillegg. Norsk Forfattersentrum sørger for fakturering og utbetaling.

Enkelttime (45 min.) i klasserom under 33 elever: kr 2 000,-
Enkelttime (45 min.) i klasserom 33–60 elever: kr 2 400,-
Enkelttime (45 min.) i klasserom over 60 elever: kr 2 500,-

Klokketime (60 min.) i klasserom under 33 elever: kr 2 200,-
Klokketime (60 min.) i klasserom 33–60 elever: kr 2 700,-
Klokketime (60 min.) i klasserom over 60 elever: kr 2  900,-

Dobbeltime (90 min.) i klasserom under 33 elever: kr 2 500,-
Dobbeltime (90 min.) i klasserom 33–60 elever: kr 3 100,-
Dobbeltime (90 min.) i klasserom over 60 elever: kr 3 300,-

Skrivekurs
Kurs à 2 timer: kr 3 600,-
Pr. ekstra time: kr 1 000,-

Honorar for bruk av (andres) tekst og/eller illustrasjon

Eksisterende honorarsats tar utgangspunkt i styrevedtaket i TONO om bruk av mekanisk musikk i litterære produksjoner, datert 1. november 2015. Forfattersentrum arbeider for at det snarest mulig skal fremforhandles en avtale med illustratører om vederlag for bruk av illustrasjoner.

BRUKEN SKAL ALLTID GODKJENNES AV RETTIGHETSHAVER I FORKANT!

For bruk i Den kulturelle skolesekken:

Bruk av tekst, pr. dag: kr  300,-
Bruk av illustrasjon, pr. dag: kr  300,-

Ved bruk av mange illustrasjoner og/eller bruk som krever bearbeiding, tilrettelegging eller ved produksjoner hvor illustrasjonene utgjør en vesentlig del av forestillingen skal det avtales særskilt honorar

Faste vilkår i avtaler

Følgende gjelder som faste vilkår i avtaler mellom Norsk Forfattersentrum og forfatter, og mellom Norsk Forfattersentrum og oppdragsgiver.

Faste vilkår i avtaler mellom
Norsk Forfattersentrum og forfatter

Norsk Forfattersentrum utbetaler honorar og refusjon for utlegg når oppdragsskjemaet er returnert i utfylt og undertegnet stand. Skjemaet skal returneres snarest mulig og senest innen 30 dager etter at oppdraget er utført. Mottatt forskudd fra oppdragsgiver skal føres på skjemaet for å forhindre dobbelt utbetaling.

Det trekkes en formidlingsavgift av honoraret, for tiden 2,5 %, som går til Norsk Forfattersentrums Medlemsfond.

Det trekkes ikke forskuddsskatt av honoraret. Beløpet innberettes som inntekt i næring. Forfatteren får tilsendt lønnsslipp i forbindelse med oppgjøret samt lønns- og trekkoppgave i januar følgende år. (Honorarmottakere uten annen næringsinntekt må melde fra om dette senest ved innsending av skjemaet. Honoraret kan da utbetales som lønnsinntekt med skattetrekk.)

Mottakeren plikter å melde fra om feil ved oppgjøret. For mye utbetalt honorar skal betales tilbake til NF.

Det gis diettgodtgjørelse for fravær fra hjemmet etter statens satser. Bespisning på oppdragsgivers regning kommer til fradrag.
Her finner du satsene under Statens reiseregulativ

Bruk av egen bil må avtales med oppdragsgiver på forhånd. Når ikke annet er avtalt, regnes refusjon etter billigste reisemåte. Oppdragsgiver eller Forfattersentrum har ikke ansvar for forsikring av bil, verken forfatterens egen bil eller leiebil. Forfattersentrum eller oppdragsgiver dekker heller ikke reiseforsikring for forfatteren.

Ved vesentlig mislighold av avtalen vil forfatteren bli nektet formidling gjennom Norsk Forfattersentrum i inntil 6 måneder (jfr. § 3 i Lover for Norsk Forfattersentrum).

Faste vilkår i avtaler mellom
Norsk Forfattersentrum og oppdragsgiver

Avtale om oppdrag er inngått mellom oppdragsgiver og forfatter og er registrert i Norsk Forfattersentrums oppdragsdatabase. NF er formidler av avtalen. Videre er NF formidler av oppgjør til forfatter etter utført oppdrag.

NFs formidlingsarbeid er gratis for oppdragsgiveren.

Reise og opphold kommer i tillegg til honorar. Når ikke annet er avtalt, regnes refusjon etter billigste reisemåte.

Det tilsendte oppdragsbekreftelse fra Norsk Forfattersentrum bekrefter innholdet i avtalen. Her står forfatterens og oppdragsgiverens navn, dato for oppdraget, avtalt honorar. Avtalen er bindende for begge parter. Uenighet om honorarsats eller annet i avtalen må meldes til Norsk Forfattersentrum snarest, og i alle fall før oppdraget finner sted.

Eventuelle forskudd skal utbetales av Norsk Forfattersentrum.

Blir oppdraget avlyst av oppdragsgiver 10 til 3 dager før arrangementet, skal oppdragsgiver betale minst 50 % av avtalt honorar. Ved avlysning tre eller færre dager før arrangementsdato skal hele det avtalte honorar utbetales.

Forfatter har retten til å godkjenne eller avvise enhver form for opptak eller overføring for en annen krets eller et annet sted under gjennomføring av oppdraget, det være seg visuelt, audiovisuelt, som lydopptak eller streaming. Om forfatter tillater opptak eller overføring skal oppdragsgiver avklare bruk av opptak og eventuelt vederlag skriftlig med forfatter på forhånd.

Norsk Forfattersentrum er uten ansvar for mislighold av avtalen fra forfatterens side.

Dersom forfatteren uteblir eller melder avbud uten gyldig grunn, skal Norsk Forfattersentrum snarest mulig skaffe en avløser.