Søkbare midler til litterære produksjoner – 2019

Norsk Forfattersentrum vil styrke de litterære produksjonene som formidlingsform til barn, unge og unge voksne, både innenfor og utenfor Den kulturelle skolesekken. Den litterære produksjonen, gjerne i samspill med andre kunstformer, skal ivareta formidlingen av det skrevne ord, men ikke nødvendigvis formidlet av forfatteren selv. Også i 2019 lyser vi ut midler til nye litterære produksjoner.
Du finner søknadskjema helt nederst i denne saken. Men les hele utlysningsteksten før du skriver søknaden, så du er sikker på at det blir korrekt.
Vi gir maksimalt kr 30 000 pr. prosjekt. Søknadsfristen er fredag 17. mai 2019, og vi godtar kun elektroniske søknader.

om søknaden

Søknaden skal inneholde informasjon om

Skogen i hjartet fikk støtte i 2018. Foto: Bjørn Fast Nagell

 • søkeren (evt. medsøker) med e-post og mobilnummer
 • tittel på prosjektet
 • totalbudsjett og søknadssum
 • egenkapital
 • søkers (og evt. medsøkers) kortfattet CV
 • prosjektbeskrivelse – maks 2000 tegn
 • relevant kompetanse
 • budsjett og finansieringsplan (uten dette vil ikke søknaden bli behandlet).

Det kan søkes tilskudd til

 • utvikling og eventuell prøvevisning av nye litterære produksjoner.
 • litterære produksjoner som åpner for deltakelse av elever; før, under og etter.
 • ferdigstilling og/eller bearbeidelse av eksisterende produksjoner.
 • profesjonalisering av utøvere.

Det kan IKKE søkes midler til

 • turnéstøtte
 • etter- og videreutdanning av lærere
 • tiltak som møteplasser og seminar for voksne, informasjon, databaser og erfaringsinnsamling

RETNINGSLINJER FOR SØKERE

Endre Lund Eriksen og produksjonen Baksiden var en av dem som fikk støtte i 2018

 • Midlene skal bidra til å styrke utviklingen av litterære produksjoner som formidlingsform for litteratur i skoleverket, gjerne via Den kulturelle skolesekken (DKS), men produksjonene kan med fordel også benyttes andre steder (f.eks. bibliotek) og i andre sammenhenger. Les mer om litterære produksjoner her!
 • Litterære produksjonene skal virke inspirerende og motiverende på barn og unges leseglede og leselyst.
 • Prosjektene bør nå så mange som mulig og være geografisk spredt. Det forutsettes turnevillighet etter premiere.
 • Det samles inn erfaring fra prosjektene som kan komme andre aktører til nytte.
 • Alle søknader som ikke inneholder nødvendige og relevante opplysninger i henhold til retningslinjene, eller søknader utenfor retningslinjene, vil bli skilt ut. Søker gjøres oppmerksom på dette og får anledning til å rette opp/ettersende.

RAPPORTERING

Rapport og regnskap skal sendes Norsk Forfattersentrum Litteraturbruket så snart midlene er brukt opp eller etter nærmere avtale. Tilskuddet bortfaller dersom tiltaket ikke er igangsatt innen 31.12.2019.

Norsk Forfattersentrum kan iverksette kontroll med at midlene blir brukt etter forutsetningene, og kan kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt hvis så ikke er tilfelle.

Den ferdige produksjonen må kunne formidles via våre nettsider, og oppdragene skal formidles via Norsk Forfattersentrum. For at Norsk Forfattersentrum Litteraturbruket skal kunne dokumentere bruken av produksjonstilskuddet er det i tillegg nødvendig at det hvert halvår etter premiere så lenge produksjonen turnerer sendes en oppstilling over hvor produksjonen har vært, og antall elever den er vist for.

BEHANDLING AV SØKNADER

Alle søknader behandles av et fagutvalg og godkjennes av styret i Norsk Forfattersentrum.

Budsjett

Søknaden må som nevnt inneholde budsjett/finansieringsplan. Uten dette vil ikke søknaden bli behandlet.

søknadsfristen gikk ut 17. mai 2019