Siste nytt fra NAV

Forfattersentrum får mange spørsmål om omsorgspenger, sykepenger, kompensasjon for tapt inntekt og dagpenger. Stortinget har innført flere tiltak som kommer forfattere og andre selvstendig næringsdrivende til gode, men NAV melder at de mangler tekniske løsninger for å administrere flere av tiltakene.

Partiene på Stortinget har blitt enige om en krisepakke for å dempe de økonomiske virkningene av korona-situasjonen. Noen av tiltakene kan være til hjelp også for forfattere som får oppdragene sine avlyst, eller må være hjemme med barn.

Omsorgspenger
På nav.no står det nå: «Som selvstendig næringsdrivende eller frilanser kan du søke om utbetaling av omsorgspenger fra den 4. dagen du er hjemme fra jobb. Det er også nytt at du ikke trenger å legge ved legeerklæring eller dokumentasjon på inntekten din når du skal søke om utbetaling av omsorgspenger.» Vi har tidligere sitert den første pressemeldingen som ble sendt ut fra Stortinget om tiltakspakken. I denne stod det at «Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt omsorgspenger fra og med dag 3.» Det viser seg at det er informasjonen fra nav.no som er riktig. Det betyr at du må dekke de tre første dagene selv.

Du kan søke omsorgspenger her: https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/omsorgspenger#Slik-tar-du-ut-omsorgsdager–uttak-selvstendig

Sykepenger
I den første pressemeldingen om tiltakspakken stod det: «Stortinget ber regjeringen gi selvstendig næringsdrivende og frilansere sykepenger fra dag 3 av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.» Nav.no skriver nå: «Det er foreløpig ikke mulig å søke om sykepenger fra fjerde dag. Denne muligheten vil komme når IT-løsningen er på plass. Den får da tilbakevirkende kraft fra 16. mars, som er datoen Stortinget har satt.»

Kompensasjon for tapt inntekt
Igjen siterer vi pressemeldingen om tiltakspakken som du kan lese på nrk.no: «Stortinget ber regjeringen innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.»

I en e-post til Forfattersentrum, skriver NAV at «Endelig utforming av denne midlertidige ordningen er ikke ferdig. Det pågår et arbeid for å avklare regelverket og den praktiske gjennomføringen av ordningen. Vi kan ikke si noe mer akkurat nå om når det vil komme ny informasjon, annet enn at vi vil oppdatere informasjonen på nav.no så snart det kommer avklaringer. Dette arbeidet pågår kontinuerlig.»

Dagpenger
Selvstendig næringsdrivende opparbeider seg ikke rett til dagpenger av det de tjener, men vi vet jo at mange forfattere har andre jobber ved siden av. Har du hatt inntekt som arbeidstaker innenfor de 36 siste avsluttede kalendermånedene, kan du ha rett til dagpenger. Et av tiltakene Stortinget har innført er å senke inntektsgrensen for å få utbetalt dagpenger til 0,75 G (74 894 kroner).

For å søke om dagpenger må du først registrere deg som arbeidssøker. På denne siden på nav.no kan du både registrere deg som arbeidsøker, og søke dagpenger: https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/dagpenger-nar-du-er-arbeidsledig#chapter-1

Spørsmål?
Har du fortsatt spørsmål om omsorgspenger, sykepenger, kompensasjon for tapt inntekt og dagpenger, eller andre spørsmål i forbindelse med korona og avlyste oppdrag, kan du sende oss en melding under:

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Spørsmål knyttet til koronaviruset