corona_CDC, Alissa Eckert

Om korona og oppdrag

Korona-epidemien har ført til avlysninger av arrangementer, og mange forfattere står i fare for å miste store deler av inntektsgrunnlaget sitt. Vi er derfor utrolig glade for at stadig flere oppdragsgivere velger å betale medlemmene våre honorar for avlyste oppdrag!

Sist oppdatert: 26. mars, kl 13:39.

Dersom teksten ikke svarer på spørsmålene du måtte ha om den pågående situasjonen, sender du oss en melding nederst i denne saken.

Anbefalt midlertidig rammeverk for digitale opplesninger

Det er nå mange bibliotek og andre aktører som kontakter oss om å få lese inn hele eller deler av tekster (da gjerne barnebøker) og dikt og legge ut på forskjellige sosiale medier. I utgangspunktet oppfordrer Norsk Forfattersentrum alle bibliotek til å la forfattere selv lese inn fra sin egen tekst. Det vil være en viktig inntekt for landets forfattere. Vi understreker at dette er midlertidige føringer for denne perioden vi står i nå, og det er viktig at dette også er avklart med forlag ved behov. Vi var i ferd med å få på plass satser og regler for digital formidling, strømming og opptak – men det må vi komme tilbake til senere. Til da ber vi dere alle om å bruke materiale dere allerede har digitalt med stor omhu, husk at forfatterne nå trenger alle de oppdrag og all den inntjening de kan få, og aktiv bruk av tidligere møter er kan hende gratis for dere men svært dyrt for forfatterne våre, som vi jo alle trenger.

Vår anbefaling for koronatidene (som enn så lenge varer til 30. april, 2020), finner du her.

Meld inn oppdragene!

Først og fremst: Sørg for at alle oppdrag er meldt inn og at de er registrert hos oss. Inngår dere en avtale nå – gjelder ikke force majeure om oppdraget skulle bli avlyst. Nå er det jo ingen overraskelse at korona er kommet. I disse tilfellene vil vanlige avlysningsregler gjelde, men avklar dette skriftlig på forhånd.

Force majeure

Force majeure «beskriver særlige omstendigheter som ikke er under menneskelig kontroll og som det derfor på forhånd er klart at mennesker ikke kan avverge» (Lovdata). Om force majeure inntreffer, opphører eventuelle kontrakter mellom oppdragsgiver og forfatter, og dermed også oppdragsgivers ansvar for å gjennomføre oppdraget og honorere forfatteren.

12. mars kl 14 holdt myndighetene pressekonferanse der det kom frem at alle kulturarrangementer måtte avlyses på grunn av smittefaren. Avlysninger etter dette tidspunktet vil med andre ord være force majeure. Når det gjelder situasjonen for oppdrag som ble avlyst før dette, er det i utgangspunktet ikke snakk om force majeure. Unntaket er visst nasjonale eller lokale myndigheter hadde innført en begrensning. At det er pålegg fra myndighetene som fører til avlysningen, er et absolutt vilkår. Skolen eller biblioteket som sådan er ikke lokale myndigheter. Faller avlysningen ikke inn under force majeure, gjelder avtaler og kontrakter som er inngått mellom partene.

Les mer om force majeure på lovdata.no.

Disse skal ha honorar

Forfattere som fikk oppdrag avlyst før myndighetens forbud mot kulturarrangementer og mindre enn 10 dager før oppdraget skulle utføres (50 % av honoraret) eller 3 dager før oppdragsdato (100 % av honoraret).

Disse får honorar til tross for force majeure

En rekke oppdragsgivere betaler honorar uavhening av force majeure eller ikke. Det er vi svært glade for! Dette gjelder de aller fleste oppdragsgiverne i Den kulturelle skolesekken (i første omgang minimum frem til påske), Nasjonalbiblioteket (frem til sommeren), og flere folkebibliotek inkludert Deichman i Oslo og Bergen Offentlige Bibliotek.

Flere store aktører som ofte støtter litteraturarrangementer har dessuten vært tydelige på at de ikke vil kreve tilskuddene tilbake dersom pengene er brukt på å honorere forfattere for avlyste oppdrag. Dette gjelder blant andre Fritt Ord, Kulturrådet, Nasjonalbiblioteket, Bergen kommune og Stavanger kommune. Blir et arrangement som er støttet av noen av disse aktørene avlyst, er det med andre ord ingen grunn til at forfatteren ikke skal få honorar. 

Dersom dere får avlyst oppdrag uten å få betalt honorar av noen av disse oppdragsgiverne, eller oppdragsgivere som har fått støtte av Fritt Ord, Kulturrådet, Nasjonalbiblioteket, Bergen kommune og Stavanger kommune, ber vi dere om å ta kontakt med Forfattersentrum.

Disse bør ha honorar

Vi mener at forfattere som fikk oppdrag avlyst før myndighetens forbud mot kulturarrangementer, men med mer enn ti dager til oppdragsdato, også bør få honorar. Her ber vi oppdragsgivere om å tenke på frilansøkonomien, noe mange heldigvis gjør!

Vi mener spesielt det er selvsagt at alle offentlige instanser og oppdragsgivere i bokbransjen dekker avlyste oppdrag frem til sommeren. Vi tenker da blant annet på arrangementer i folkebibliotekene, og spesielt oppdrag som er finansiert av Kulturrådet eller Nasjonalbiblioteket. Igjen: Har du som forfatter fått avlyst et slikt oppdrag uten å få betalt, må du ta kontakt med oss!

Avlyste og digitaliserte festivaler

  • Norsk Litterarturfestival på Lillehammer blir i år delvis digital. Litteraturfestivalen melder i en sak på bok365.no at «vi kommer til å bruke de bookede forfatterne på andre måter, noe de selvsagt honoreres for».
  • Barnebokfestivalen i Grimstad er avlyst, men betaler honorar.
  • Bøker i Bø er avlyst. Det er uklart om festivalen vil betale honorar for avlyste oppdrag.

Vi oppdaterer denne listen etterhvert som forfattere og festivaler rapporterer inn ny informasjon om endringer og honorarpolitikk.

Omsorgspenger, sykepenger, kompensasjon for tapt inntekt og dagpenger

Partiene på Stortinget har blitt enige om en krisepakke for å dempe de økonomiske virkningene av korona-situasjonen. Noen av tiltakene kan være til hjelp også for forfattere som får oppdragene sine avlyst, eller må være hjemme med barn:

  • Omsorgspenger: I den første pressemeldingen om tiltakspakken stod det at «Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt omsorgspenger fra og med dag 3», men på nav.no står det nå: «Arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og frilansere kan bruke omsorgsdager når skolen eller barnehagen er stengt på grunn av koronaviruset. Som selvstendig næringsdrivende eller frilanser kan du søke om utbetaling av omsorgspenger fra den 4. dagen du er hjemme fra jobb.» Informasjonen fra nav.no er riktig, og betyr at du må dekke de tre første dagene selv.
  • Sykepenger: I den første pressemeldingen om tiltakspakken stod det: «Stortinget ber regjeringen gi selvstendig næringsdrivende og frilansere sykepenger fra dag 3 av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.» Nav.no skriver nå: «Det er foreløpig ikke mulig å søke om sykepenger fra fjerde dag. Denne muligheten vil komme når IT-løsningen er på plass. Den får da tilbakevirkende kraft fra 16. mars, som er datoen Stortinget har satt.»
  • Kompensasjon for tapt inntekt: «Stortinget ber regjeringen innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.» I en e-post til oss, skriver NAV at «Endelig utforming av denne midlertidige ordningen er ikke ferdig. Det pågår et arbeid for å avklare regelverket og den praktiske gjennomføringen av ordningen. Vi kan ikke si noe mer akkurat nå om når det vil komme ny informasjon, annet enn at vi vil oppdatere informasjonen på nav.no så snart det kommer avklaringer. Dette arbeidet pågår kontinuerlig.»
  • Dagpenger: «Inntektsgrensen for å få utbetalt dagpenger settes ned til 0,75 G (74 894 kroner).» Selvstendig næringsdrivende opparbeider seg ikke rett til dagpenger av det de tjener, men vi vet jo at mange forfattere har andre jobber ved siden av. Har du hatt inntekt som arbeidstaker innenfor de 36 siste avsluttede kalendermånedene, kan du ha rett til dagpenger.

Sitatene i avsnittet over er, med mindre noe annet er spesifisert, hentet fra Stortingets pressemelding. Pressemeldingen om tiltakspakken ligger ute på nrk.no, her!

Forslag til myndighetene

En samlet bokbransje har sendt brev til Kulturdepartementet med forslag til tiltak som vil hjelpe forfatterne den kommende tiden. Du kan lese brevet her!

 

Har du spørsmål om koronaviruset og AVLYSTE OPPDRAG?

Vi svarer fortløpende.

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Spørsmål knyttet til koronaviruset

Foto: CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM.  // Fremsidefoto av tom sal: Dave Mullen på Unsplash.