Norsk Forfattersentrum er en sentral aktør for litteraturformidlingen i Den kulturelle skolesekken, Vi skal bidra til å stimulere til nyproduksjon, danne nettverk, legge til rette for kompetanseutvikling og gi faglige råd på feltet.

DKS_bokmaal

 

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk: scenekunst, visuell kunst, kulturarv, musikk, film og litteratur.

Den kulturelle skolesekken har vært en del av regjeringens kulturpolitiske satsing for grunnskolen siden 2001, og har etter hvert blitt utvidet til videregående skole. Dette betyr at alle elever – fra 6 til 19 år – innlemmes i ordningen.

Målet for Norsk Forfattersentrum

Foto: Siv Nærø

Foto: Siv Nærø

Alle skoleelever i Norge skal ha minst ett profesjonelt møte med litteratur hvert år i hele skoleløpet.

Litteraturbruket

logo litteraturbruketer kompetansesenteret for litterære produksjoner. Vi skal bidra til kompetanse- og kvalitetsutvikling i litteraturformidlingen.

Vi ønsker å kunne tilby kompetanseheving til de fagmiljøene som jobber med dette i skolesekken, både av formidlere, produsenter, lærere og administrasjon

 

Søknadsfrister Fylker

logo fylker og kommuner

Se mer her

Søknadsfrister kommuner

logo fylker og kommunerSe mer her

I august 2015 ble det varslet store endringer i organiseringen av Den kulturelle skolesekken, teksten under er klippet fra Kulturrådets hjemmesider og nederst finner du lenken til Regjeringens pressemelding:

Den kulturelle skolesekken flyttes fra Kulturrådet

Regjeringen endrer organiseringen av Den kulturelle skolesekken (DKS) og flytter nå sekretariatet for DKS fra Kulturrådet til Rikskonsertene. Samtidig styrkes ordningen med 12,2 millioner kroner.

– Omleggingen skal heve kvaliteten på elevenes tilbud, styrke de ulike kunstuttrykkene, og redusere byråkrati for kunstnere og artister, sa kulturminister Thorhild Widvey under dagens pressekonferanse.

Rikskonsertene får nytt og utvidet mandat, nytt navn og nye oppgaver som en nasjonal enhet for alle kunstuttrykkene i DKS. Regjeringens mål er å sikre tettere samarbeid mellom skole- og kultursektor, høyere og jevnere kvalitet på elevenes kulturtilbud, og videreutvikling av ordningen innenfor alle kunstuttrykk.

– Det viktigste er at kunst og kultur til barn og unge styrkes i skolen. Vi er derfor glad for en ny etat der alle kunstuttrykk inkluderes, sier direktør Anne Aasheim.

– Flere rapporter har påvist store variasjoner i kvalitet og tilbud i de ulike regionene. DKS har heller ikke klart å oppnå god nok dialog og samspill mellom skolesektor og kultursektor nasjonalt, regionalt og lokalt, sa Thorhild Widvey på pressekonferansen der den nye enheten ble presentert i dag.

 

Fakta:

Den kulturelle skolesekken (DKS) skal sørge for at alle elever fra 6-19 år får møte profesjonell kunst og kultur i skolen.  Ordningen dekker hele bredden av kulturuttrykk: scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur og kulturarv.  Rikskonsertenes skolekonsertordning ble etablert før Den kulturelle skolesekken, og har stått for størstedelen av musikktilbudet i DKS.

Rikskonsertene ble etablert i 1967, for å gi alle i hele landet et bredt konserttilbud av høy kvalitet. Skolekonserter har vært Rikskonsertenes kjernevirksomhet siden 2012, da Rikskonsertenes offentlige konserter for voksne ble nedlagt.

 

Mandat for ny nasjonal enhet for Den kulturelle skolesekken:

  • Styrke den kunstneriske og formidlingsmessige kvaliteten i DKS-tilbudet innen alle kunstretninger og være en nasjonal koordinerende instans for utvikling av kvalitet og samarbeid i DKS-ordningen.
  • Forvalte statlige midler til DKS-ordningen, samt tilskuddsmidler til utvikling av ordningen
  • Samarbeide om innhold og kvalitet med høyere kunstutdanning, lærerutdanning, kunst- og kulturinstitusjoner og -organisasjoner, produksjonsmiljøer og nasjonale aktører for Den kulturelle skolesekken.
  • Bidra til å fremme engasjement og utvikle kunnskap og kompetanse om kunst og kultur i opplæringen, og sikre at DKS-ordningen understøtter skolens læreplaner.
  • Drive rådgivning og veiledning overfor fylkeskommuner og kommuner, herunder gi råd om hvordan tilbud fra Den kulturelle skolesekken og kulturskolene kan benyttes i skolene, og videreformidle gode erfaringer med å koordinere kulturskolevirksomheten og DKS-tilbudene lokalt.
  • Basere sitt arbeid på forsknings-, forsøks- og utviklingsarbeid. Initiere forskning og utviklingsarbeid, og stimulere og samarbeide med ulike fagmiljøer om forsknings- og utviklingsarbeid på regionalt og nasjonalt nivå.
  • Ha god kompetanse innen kunst- og kulturfag, kunstformidling, pedagogikk, skolefag, rammeplan og læreplanverk, arbeide for god forankring og tett samarbeid mellom skole- og kunstsektor.
  • Bistå sentrale myndigheter i kultursektor og utdanningsektor med råd og tjenester i arbeidet med å realisere politiske føringer, og selv ta initiativ til å styrke nasjonale satsinger.
  • Føre forhandlinger med utøver- og rettighetsorganisasjoner.
  • Sikre god ressursutnyttelse, effektiv forvaltning og tydelige og hensiktsmessige styringsstrukturer i DKS.

 

Her kan du lese hele pressemeldingen fra Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Avdelinger

Norsk Forfattersentrum er en landsdekkende organisasjon med gode, lokale kontakter som samarbeider tett med folkebibliotekene og fylkesbibliotekene

Forfattersentrum-ostlandet

Østlandet

Forfattersentrum-sorlandet

Sørlandet

Forfattersentrum-vestlandet

Vestlandet

bakkegata

Midt-Norge

Forfattersentrum-nord-norge

Nord-Norge

Som sentral aktør for litteratur i Den kulturelle skolesekken er det Norsk Forfattersentrums oppgave å være et kunnskapssenter og kompetansesenter i litteraturformidlingen. Vi ivaretar denne oppgaven på flere måter:

• Norsk Forfattersentrum er en landsdekkende organisasjon med gode, lokale kontakter.

• Norsk Forfattersentrum samarbeider tett med folkebibliotekene og fylkesbibliotekene.

• Norsk Forfattersentrum er sentral i arbeidet med å styrke nettverket innen litteraturformidlingen.

• Norsk Forfattersentrum skal bidra til kompetanse- og kvalitetsutvikling i litteraturformidlingen. Som nasjonal aktør ønsker vi å kunne tilby kompetanseheving til de fagmiljøene som jobber med dett ei skolesekken, både av formidlere, produsenter, lærere og administrasjon.

• Litteraturbruket er kompetansesenteret for litterære produksjoner.

• Norsk Forfattersentrum støtter arbeidet med å harmonisere honorarsatsene i DKS i samarbeid med alle involverte parter.

• Norsk Forfattersentrum vil systematisere og kartlegge litteraturformidlingen i skolen, både omfanget og kvaliteten. (Dette arbeidet bør ha en tidsramme på tre år, og betinger en ekstra stilling. Det bør avsluttes med en evaluering og vurdering av fortsatt behov for fast stilling.)

• Målet for Norsk Forfattersentrum er at alle skoleelever i Norge skal ha minst ett profesjonelt møte med litteratur hvert år i hele skoleløpet.

• Norsk Forfattersentrum etterlever målet i Stortingsmelding nr. 8 som slår fast at DKS skal være et tilbud for alle barn og unge. Dette uavhengig av skoleform og ikke minst uavhengig av eventuelle særskilte utfordringer disse elevene måtte ha.

• Det er nødvendig å igangsette forskning/evaluering av effekten av litteraturformidling og forfatterbesøk i skolen, sett i forhold til elevenes leseferdighet og leselyst.