corona_CDC, Alissa Eckert

Korona og nye kontrakter

Ingen vet nøyaktig når det igjen vil bli tillatt med analoge litteraturarrangementer og festivaler. Et oppdrag som blir inngått i dag, kan bli avlyst senere. En slik avlysning vil ikke være omfattet av force majeure, og vi anbefaler derfor å få med avsnittene under i kontrakten når nye avtaler blir inngått.

I utformingen av avtaleforslaget har vi lent oss tungt på det svært gode arbeidet Creo – forbundet for kunst og kultur har gjort og lagt ut på sine nettsider, men tilpasset en del med tanke på forfattervirket:

 

Avlysninger av oppdrag som følge av myndighetenes forbud av, eller anbefalinger mot, kulturelle arrangementer

1. Ved avlysninger som følge av forbud av kulturelle arrangementer:

1.1.   I det tilfellet lokale eller nasjonale myndigheter nedlegger forbud mot gjennomføring av kulturelle arrangementer, og det avtalte arrangementet derfor må avlyses, har oppdragstaker/forfatter krav på 50 % av det avtalte honoraret, med mindre oppdraget avlyses maksimum 3 – tre – døgn før arrangementsdato. I så tilfelle plikter oppdragsgiver å dekke 100 % honorar.

1.2.   Oppdragstakers eventuelle utlegg til reise, opphold og diett (etter Statens satser) skal dekkes av oppdragsgiver.

2. Ved avlysninger som følge av anbefalinger mot gjennomføring av kulturelle arrangementer:

2.1. I det tilfellet lokale eller nasjonale myndigheter anbefaler å avlyse kulturelle arrangementer med hensikt til å hindre smitte eller andre helsemessige årsaker, kan partene fritt trekke sine forpliktelser etter avtalen.

2.2. I det tilfellet oppdragsgiver velger å avlyse arrangementet på grunn av overnevnte anbefalinger skal 100 % av avtalt honorar utbetales til oppdragstaker/forfatter.

2.3. I det tilfellet oppdragstaker velger å trekke seg fra å innfri sine avtaleforpliktelser, på grunn av overnevnte anbefalinger, bortfaller oppdragstakers krav på honorar.

2.4. Oppdragstakers utlegg til reise, opphold og diett (etter Statens satser) skal dekkes av den parten som trekker sine forpliktelser.

3. Diverse:

3.1. I de tilfeller oppdragsgiver har mottatt økonomisk stønad for arrangementet, som ved avlysning ikke skal tilbakebetales giver, skal denne stønaden i første omgang benyttes til å betale oppdragstakers fulle honorar.

3.2. I de tilfeller oppdragsgiver har mottatt billettinntekter, som oppdragsgiver ikke er forpliktet til å refundere til publikum, skal disse inntektene i første omgang benyttes til å betale oppdragstakers fulle honorar.

3.3. Ved avlysninger som følge av forbud mot, eller anbefalinger om avlysninger av, kulturelle arrangementer, skal den avlysende part umiddelbart varsle den annen part om avlysningen.

 

Har du spørsmål om koronaviruset og OPPDRAG?

Vi svarer fortløpende.

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Spørsmål knyttet til koronaviruset