Lukk mediabox ved å klikke utenfor rammen

Forfattersentrum

home

Nytt fra oss

Wergelands åre 2014 til Annelita Meinich

Wergelands åre 2014 er tildelt Annelita Meinich, redaktør for programposten Diktafon i NRK P2. Prisvinnaren fekk overrekt åra 16. juni på Litteraturhuset i Oslo.

Produksjonsmidler 2014 utdeltHele landet

Fagutvalgets innstilling på fordeling av produksjonsmidler 2014 er vedtatt av styret og fordelt.

Formidlingskurset er fulltegnetOslo, 26. mai

Det gikk tjue minutter - så var kurset fulltegnet.


Skolesats - DKS

Det ble framforhandlet en rammeavtale for oppdrag i skolesekken gjeldende fra skoleåret 2012/13. Norsk Forfattersentrum anbefalte umiddelbart både oppdragsgivere og -tagere å slutte opp om avtalen.
Avtalen skulle vært revidert i april 2013, men forhandlingene er utsatt på ubestemt tid.

Her finner du de grunnleggende prinsippene i avtalen slik den ble vedtatt 20.06.2012. Ta kontakt hvis noe er uklart.

--------------------

Denne siden innholder også en anbefalt dagsats for forfattere på oppdrag i fylker/kommuner som ikke benytter rammeavtalen.

Dagsatsen omfatter forarbeid, forberedelser og reisedager innenfor normal arbeidstid. Møter innkalt av oppdragsgiver honoreres særskilt etter statens satser for møtegodtgjørelse. For øvrig gjelder rammeavtalen m.h.t. arbeidets omfang, arbeidsdagens lengde osv.

--------------------

Rammeavtalen sier:

Som næringsinntekt (pr. dag)

Honorar pr. formidlingsdag (3 timer, 3 formidlinger) 3 323
Evt. lønn for forarbeid / møter -
etter avtale med oppdragsgiver, minimum 2 timer pr.møte
506

 

 • For oppdragstakere dekkes dokumenterte utgifter til reise, kost og overnatting etter faktura, begrenset oppad til satsene i generell særavtale om reiseregulativet.
 • Oppdragstaker som på grunn av arbeidsuførhet ikke kan møte til avtalte prøver og/eller formidlingsoppdrag fristilles fra kontrakten så lenge arbeidsuførheten varer.
 • Oppdragstaker som har omsorg for barn har ved barnets eller barnepassers sykdom i kontraktsperioden rett til å fristilles fra kontrakten i de samme tilfeller og i samme omfang som arbeidstakere har rett til permisjon.
 • Oppdragstaker har ikke rett på honorar eller annen godtgjøring for oppgaver som faller bort av slike årsaker.
 • Oppdragsgiver plikter ikke å tegne personforsikringer for medvirkende som utfører oppdraget i egen næring.
 • Oppdragsgiver plikter ikke å tegne forsikring for utstyr og instrumenter som den medvirkende bruker under oppdraget.

 

 

Som lønnsinntekt (pr. dag)

Lønn pr. formidlingsdag (3 timer, 3 formidlinger) 2 600
Evt. lønn for forarbeid / møter -
etter avtale med oppdragsgiver, minimum 2 timer pr. møte
396
Feriepenger etter ferieloven, 12%  

 
I tillegg skal det betales

 • lønn for reisedag når turnéopplegget inneholder mer enn 1 dag uten formidling (såkalt "blank dag"), og disse helt eller delvis må tilbringes på kommunikasjonsmiddel. Lønnen er 75 prosent av avtalt lønn pr. formidlingsdag.
 • lønn for reisedag uten formidlingsoppdrag på mer enn 10 timer. Lønnen er 50 prosent av avtalt lønn pr. formidlingsdag. Dette gjelder også ved reise fra hjemsted til formidlingsstedet og ved reise fra formidlingssted til hjemsted.
 • full lønn i henhold til oppsatt gjennomførings- eller turnéplan og for evt. avtalte prøver i et tidsrom tilsvarende folketrygdlovens arbeidsgiverperiode.
 • full lønn i henhold til oppsatt gjennomførings- eller turnéplan ved barns eller barnepassers sykdom i kontraktsperioden.
 • yrkesskadeforsikring og reiseforsikring for medvirkende arbeidstaker.
 • For medvirkende arbeidstakere dekker arbeidsgiver reisekostnader og yter godtgjøringer iht generell særavtale om reiseregulativet.

 

I spesielle tilfeller kan det avtales høyere lønn enn angitt.
 

Felles vilkår

 • I tillegg til lønn eller honorar for medgått arbeidstid skal eventuelle faste og variable produksjonskostnader helt eller delvis dekkes av arbeids- eller oppdragsgiver etter nærmere avtale mellom partene.
 • Vederlag til opphavsrettshaver for eventuelle framføringsrettigheter skal dekkes av arbeids- eller oppdragsgiver
  etter nærmere avtale mellom partene. For kunstområder hvor det finnes nasjonale avtaler eller allment anerkjente standarder for slike vederlag, skal vederlaget fastsettes iht. disse.
 • Arbeids- eller oppdragsgiver skal planlegge gjennomføringen av oppdraget i samråd med den eller de medvirkende eller en representant for denne eller disse. Turneer skal legges opp slik at det blir tilstrekkelig tid til transport, rigging og nedrigging, oppvarming og hvilepauser.
 • For verksteder skal samlet verkstedtid inkludert aktiv formidling og elevaktiviteter ikke overstige 5 timer pr. dag.
 • Tiden fra tjenesten begynner til den slutter samme dag skal, inkludert reisetid, ikke overstige 10 timer. Avreisen fra overnattingssted skal normalt ikke skje før kl. 07.30.
 • Varig eller midlertidig lyd og/eller billedopptak av en formidling kan bare skje med den medvirkendes samtykke. Det skal i hvert enkelt tilfelle inngås særskilt skriftlig avtale om vederlag og nærmere vilkår for bruken av opptaket.

 

Se hele avtalen i PDF-format.

--------------------

 

Anbefalt dagsats for utøvere i fylker og kommuner som ikke benytter rammeavtalen 

Dagsats, arb. betingelser iht. rammaevatlen 3 990

 

 

     
 

Egne arrangementer

De Litterære FestspillBergen

Da Elisabeth Armand var Vestlandssekretær i Forfattersentrum arbeidet hun for å få en egen Festspilldikter under Festspillperioden i Bergen.

ForfatterforelesingaHeile landet

Norsk Forfattersentrum arrangerer forfattarforelesinga for å auka det seine litteratursnakket i det offentlege, kjappe rommet. Vi trur sjangeren treng å bli henta ut frå skriveskular og universitet for at denne typen litteraturmeining skal nå eit breiare publikum.

ForfattersleppetBergen

I 1993 ble Frank Nes ansatt i Forfattersentrum og var den som satte i gang arbeidet med å utvikle en litterær festival lagt til Bergen. Tanken bak var at Forfattersleppet først og fremst skulle være en festival for forfatterne bosatt på Vestlandet.

Wergelands åreOslo

Wergelands åre er en hederspris innstiftet av Norsk Forfattersentrum, og tildeles en person eller institusjon som har gjort en fortjenstfull innsats innen formidling av poesi.