Oppdrag i skole innenfor DKS

NYTT september 2017:
Akershus fylkeskommune har i dialog med KS oppjustert satsene for utøvere som turnerer i DKS i Akershus med 4,9%.

Se artikkel om oppjusteringen på nettsiden til Akershus fylkeskommune.

Justeringen av satsene har tilbakevirkende kraft til 1/8 2017. Pr i dag er det uavklart hva de øvrige fylkene og direktekommunene velger å gjøre, med unntak av Oslo og Sør-Trøndelag som begge har tatt i bruk den justerte satsen (vi oppdaterer listen fortløpende).
Norsk Forfattersentrum har i lang tid arbeidet for å bidra til å få på plass en ny rammeavtale og justerte satser, og vil fortsette med dette i tiden fremover.
Norsk Forfattersentrum er ikke en forhandlingspart.

Satser fra og med 1. august 2017 med tilbakevirkende kraft (for de fylker og direktekommuner som følger KS og Akershus fylkeskommune):

For selvstendig næringsdrivende er dagsatsen økt fra Kr 3718 til Kr 3899, timesatsen fra 566 til 594

For lønnsmottakere er dagsatsen økt fra Kr 2894 til Kr 3035, timesatsen fra 441 til 463

Det ble fremforhandlet en rammeavtale for oppdrag i Den kulturelle skolesekken gjeldende fra skoleåret 2012/13. Norsk Forfattersentrum anbefalte umiddelbart både oppdragsgivere og forfattere å slutte opp om avtalen.

 

Avtalen er revidert i forhandlinger mellom Akershus fylkeskommune og Kunstnernettverket i april 2015, gjeldende fra 01.08.2015. I ettertid har flere fylker og 100%-kommuner tatt avtalen eller deler av den i bruk.

Den nye dagsatsen omfatter ikke forarbeid, forberedelser og reisedager innenfor normal arbeidstid. Avtalens pkt. 2.1.3:

Avtalt arbeid med å ferdigstille en produksjon, klargjøre utstyr og deltagelse i møter som fylkeskommunen innkaller til, honoreres med kr 566 pr. time gjeldende fra 01.01.2016.
Det skal betales honorar for minst 2 timer for hvert fremmøte.

Det er imidlertid ikke alle 19 fylker og 12 100%-kommuner som har gitt sin tilslutning til de nye satsene. DU MÅ SJEKKE DETTE MED DIN OPPDRAGSGIVER FØR KONTRAKTEN SIGNERES.

Vær også oppmerksom på at det kan forekomme variasjoner i rammevilkårene gitt av de enkelte fylkene / kommunene. Ta kontakt hvis du er usikker. Det var meningen at rammeavtalen skal reforhandles i løpet av 2016, dette har ikke skjedd.

Akershus fylkeskommune med nye satser fra og med
1. august 2017 med tilbakevirkende kraft.

Den nye satsen for lønnsmottakere vil være kr 3 035.-  mens den for oppdragstakere vil være kr 3 899.-

 

Rammeavtalens innhold:

Minimumssatser

Honorar pr. formidlingsdag (3 timer pr. dag, 5 timer pr. verksted)
Fra 01.01.2016        kr 3 899

Honorar for møter og forberedelser
Fra 01.01.2016        kr 594 pr. time (minimum 2 timer)

Lønn pr. formidlingsdag (3 timer pr. dag, 5 timer pr. verksted)
Fra 01.01.2016        kr 3 035
Feriepenger etter ferieloven: 12%

 

I tillegg skal det betales:

Honorar/lønn for reisedag når turnéopplegget inneholder mer enn 1 dag uten formidling (såkalt «blank dag»), og disse helt eller delvis må tilbringes på kommunikasjonsmiddel. Lønnen er 75 prosent av avtalt lønn pr. formidlingsdag.

Honorar/lønn for reisedag uten formidlingsoppdrag på mer enn 10 timer. Lønnen er 50 prosent av avtalt lønn pr. formidlingsdag. Dette gjelder også ved reise fra hjemsted til formidlingsstedet og ved reise fra formidlingssted til hjemsted.

Honorar/lønn i henhold til oppsatt gjennomførings- eller turnéplan og for evt. avtalte prøver i et tidsrom tilsvarende folketrygdlovens arbeidsgiverperiode.

Honorar/lønn i henhold til oppsatt gjennomførings- eller turnéplan ved barns eller barnepassers sykdom i kontraktsperioden.

Yrkesskadeforsikring og reiseforsikring for medvirkende arbeidstaker.

For medvirkende arbeidstakere dekker arbeidsgiver reisekostnader og yter godtgjøringer iht generell særavtale om reiseregulativet.

I spesielle tilfeller kan det avtales høyere lønn enn angitt.

For oppdragstakere dekkes dokumenterte utgifter til reise, kost og overnatting etter faktura, begrenset oppad til satsene i generell særavtale om reiseregulativet.

Oppdragstaker som på grunn av arbeidsuførhet ikke kan møte til avtalte prøver og/eller formidlingsoppdrag fristilles fra kontrakten så lenge arbeidsuførheten varer.

Oppdragstaker som har omsorg for barn har ved barnets eller barnepassers sykdom i kontraktsperioden rett til å fristilles fra kontrakten i de samme tilfeller og i samme omfang som arbeidstakere har rett til permisjon.

Oppdragstaker har ikke rett på honorar eller annen godtgjøring for oppgaver som faller bort av slike årsaker.

Oppdragsgiver plikter ikke å tegne personforsikringer for medvirkende som utfører oppdraget i egen næring. Oppdragsgiver plikter ikke å tegne forsikring for utstyr og instrumenter som den medvirkende bruker under oppdraget.

Forfatter har retten til å godkjenne eller avvise enhver form for opptak eller overføring for en annen krets eller et annet sted under gjennomføring av oppdraget, det være seg visuelt, audiovisuelt, som lydopptak eller streaming. Om forfatter tillater opptak eller overføring skal oppdragsgiver avklare bruk av opptak og eventuelt vederlag skriftlig med forfatter på forhånd.

Honorar for bruk av (andres) tekst og/eller illustrasjon

Eksisterende honorarsats tar utgangspunkt i styrevedtaket i TONO om bruk av mekanisk musikk i litterære produksjoner, datert 1. november 2015. Forfattersentrum arbeider for at det snarest mulig skal fremforhandles en avtale med illustratører om vederlag for bruk av illustrasjoner.

BRUKEN SKAL ALLTID GODKJENNES AV RETTIGHETSHAVER I FORKANT!

For bruk i Den kulturelle skolesekken:

Bruk av tekst, pr. dag: kr  300,-
Bruk av illustrasjon, pr. dag: kr  300,-

Ved bruk av mange illustrasjoner og/eller bruk som krever bearbeiding, tilrettelegging eller ved produksjoner hvor illustrasjonene utgjør en vesentlig del av forestillingen skal det avtales særskilt honorar.

 

Felles vilkår

I tillegg til lønn eller honorar for medgått arbeidstid skal eventuelle faste og variable produksjonskostnader helt eller delvis dekkes av arbeids- eller oppdragsgiver etter nærmere avtale mellom partene.

Vederlag til opphavsrettshaver for eventuelle fremføringsrettigheter skal dekkes av arbeids- eller oppdragsgiver etter nærmere avtale mellom partene. For kunstområder hvor det finnes nasjonale avtaler eller allment anerkjente standarder for slike vederlag, skal vederlaget fastsettes iht. disse.

Arbeids- eller oppdragsgiver skal planlegge gjennomføringen av oppdraget i samråd med den eller de medvirkende eller en representant for denne eller disse. Turneer skal legges opp slik at det blir tilstrekkelig tid til transport, rigging og nedrigging, oppvarming og hvilepauser.

For verksteder skal samlet verkstedtid inkludert aktiv formidling og elevaktiviteter ikke overstige 5 timer pr. dag.

Tiden fra tjenesten begynner til den slutter samme dag skal, inkludert reisetid, ikke overstige 10 timer. Avreisen fra overnattingssted skal normalt ikke skje før kl. 07.30.

Varig eller midlertidig lyd og/eller billedopptak av en formidling kan bare skje med den medvirkendes samtykke. Det skal i hvert enkelt tilfelle inngås særskilt skriftlig avtale om vederlag og nærmere vilkår for bruken av opptaket.

DKS Rammeavtale pr. 20.6.2012 Se hele Rammeavtalen mellom Akershus fylkeskommune og Kunstnernettverket