Oppdrag i skole innenfor DKS

Alle fylker og direktekommuner har valgt å følge Akershus fylkeskommunes oppjustering av satsene i Den kulturelle skolesekken. 
Minimumssatser

Honorar for næringsdrivende pr. formidlingsdag (3 timer pr. dag, 5 timer pr. verksted)
kr 3 899.-

Honorar for møter og forberedelser
kr 594.- pr. time (minimum 2 timer)

Lønn pr. formidlingsdag (3 timer pr. dag, 5 timer pr. verksted)
kr 3 035.-
Feriepenger etter ferieloven: 12%

Det ble fremforhandlet en rammeavtale for oppdrag i Den kulturelle skolesekken gjeldende fra skoleåret 2012/13. Norsk Forfattersentrum anbefalte umiddelbart både oppdragsgivere og forfattere å slutte opp om avtalen.

Avtalen er revidert i forhandlinger mellom Akershus fylkeskommune og Kunstnernettverket i april 2015, gjeldende fra 01.08.2015.

Vær også oppmerksom på at det kan forekomme variasjoner i rammevilkårene gitt av de enkelte fylkene og direktekommunene.

Ta kontakt hvis du er usikker.

Rammeavtalens innhold i tillegg til honorar:

Honorar/lønn for reisedag når turnéopplegget inneholder mer enn 1 dag uten formidling (såkalt «blank dag»), og disse helt eller delvis må tilbringes på kommunikasjonsmiddel. Lønnen er 75 prosent av avtalt lønn pr. formidlingsdag.

Honorar/lønn for reisedag uten formidlingsoppdrag på mer enn 10 timer. Lønnen er 50 prosent av avtalt lønn pr. formidlingsdag. Dette gjelder også ved reise fra hjemsted til formidlingsstedet og ved reise fra formidlingssted til hjemsted.

Honorar/lønn i henhold til oppsatt gjennomførings- eller turnéplan og for evt. avtalte prøver i et tidsrom tilsvarende folketrygdlovens arbeidsgiverperiode.

Honorar/lønn i henhold til oppsatt gjennomførings- eller turnéplan ved barns eller barnepassers sykdom i kontraktsperioden.

Yrkesskadeforsikring og reiseforsikring for medvirkende arbeidstaker.

For medvirkende arbeidstakere dekker arbeidsgiver reisekostnader og yter godtgjøringer iht generell særavtale om reiseregulativet.

I spesielle tilfeller kan det avtales høyere lønn enn angitt.

For oppdragstakere dekkes dokumenterte utgifter til reise, kost og overnatting etter faktura, begrenset oppad til satsene i generell særavtale om reiseregulativet.

Oppdragstaker som på grunn av arbeidsuførhet ikke kan møte til avtalte prøver og/eller formidlingsoppdrag fristilles fra kontrakten så lenge arbeidsuførheten varer.

Oppdragstaker som har omsorg for barn har ved barnets eller barnepassers sykdom i kontraktsperioden rett til å fristilles fra kontrakten i de samme tilfeller og i samme omfang som arbeidstakere har rett til permisjon.

Oppdragstaker har ikke rett på honorar eller annen godtgjøring for oppgaver som faller bort av slike årsaker.

Oppdragsgiver plikter ikke å tegne personforsikringer for medvirkende som utfører oppdraget i egen næring. Oppdragsgiver plikter ikke å tegne forsikring for utstyr og instrumenter som den medvirkende bruker under oppdraget.

Forfatter har retten til å godkjenne eller avvise enhver form for opptak eller overføring for en annen krets eller et annet sted under gjennomføring av oppdraget, det være seg visuelt, audiovisuelt, som lydopptak eller streaming. Om forfatter tillater opptak eller overføring skal oppdragsgiver avklare bruk av opptak og eventuelt vederlag skriftlig med forfatter på forhånd.

Honorar for bruk av (andres) tekst og/eller illustrasjon

Eksisterende honorarsats tar utgangspunkt i styrevedtaket i TONO om bruk av mekanisk musikk i litterære produksjoner, datert 1. november 2015. 

BRUKEN SKAL ALLTID GODKJENNES AV RETTIGHETSHAVER I FORKANT!

For bruk i Den kulturelle skolesekken:

Bruk av tekst, pr. dag: kr  300,-
Bruk av illustrasjon, pr. dag: kr  300,-

Ved bruk av mange illustrasjoner og/eller bruk som krever bearbeiding, tilrettelegging eller ved produksjoner hvor illustrasjonene utgjør en vesentlig del av forestillingen skal det avtales særskilt honorar.

 

Felles vilkår

I tillegg til lønn eller honorar for medgått arbeidstid skal eventuelle faste og variable produksjonskostnader helt eller delvis dekkes av arbeids- eller oppdragsgiver etter nærmere avtale mellom partene.

Vederlag til opphavsrettshaver for eventuelle fremføringsrettigheter skal dekkes av arbeids- eller oppdragsgiver etter nærmere avtale mellom partene. For kunstområder hvor det finnes nasjonale avtaler eller allment anerkjente standarder for slike vederlag, skal vederlaget fastsettes iht. disse.

Arbeids- eller oppdragsgiver skal planlegge gjennomføringen av oppdraget i samråd med den eller de medvirkende eller en representant for denne eller disse. Turneer skal legges opp slik at det blir tilstrekkelig tid til transport, rigging og nedrigging, oppvarming og hvilepauser.

For verksteder skal samlet verkstedtid inkludert aktiv formidling og elevaktiviteter ikke overstige 5 timer pr. dag.

Tiden fra tjenesten begynner til den slutter samme dag skal, inkludert reisetid, ikke overstige 10 timer. Avreisen fra overnattingssted skal normalt ikke skje før kl. 07.30.

Varig eller midlertidig lyd og/eller billedopptak av en formidling kan bare skje med den medvirkendes samtykke. Det skal i hvert enkelt tilfelle inngås særskilt skriftlig avtale om vederlag og nærmere vilkår for bruken av opptaket.

DKS Rammeavtale pr. 20.6.2012 Se hele Rammeavtalen mellom Akershus fylkeskommune og Kunstnernettverket